ചെറിയ നീർച്ചാലുകൾ..

അരുവികൾ ചേർന്ന് പുഴകളാകുന്നു

മലയാളംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

അരുവി

പര്യായം ആറ്, പുഴ ചോല


  ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=അരുവി&oldid=543223" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്