സംഖ്യ (മലയാളം)
0
1 11 10 100 103
2 12 20 200 106
3 13 30 300 109
4 14 40 400 1012
5 15 50 500 1015
6 16 60 600 1018
7 17 70 700 1021
8 18 80 800 1023
9 19 90 900 1024


ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

നാനൂറ്

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=നാനൂറ്&oldid=553625" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്