മലയാളംതിരുത്തുക

അവ്യയംതിരുത്തുക

ഗതിതിരുത്തുക

  1. (പദാന്ത്യത്തിൽ) ഓളം, അവിടം വരെ

ഉദാ:- നാളെ വരെ അവധിയാണ്

തർജ്ജുമതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:

പൊലുംതിരുത്തുക

ഉദാ:-അവൻ വരെ എന്നെ പുകഴ്തി തുടങ്ങി

ഇംഗ്ലീഷ്-.even ഹിന്ദി- भि

അറ്റം(പരിധി)തിരുത്തുക

  • ഉദാ:- *അവിടം വരെ പോയാൽ സത്യമറിയാം
  • ഉദാ:- കൊച്ചിവരെ പോയതായിരുന്നു
  1. ഇംഗ്ലീഷ്-upto
  2. ഹിന്ദി-तक्2.till

  • ഇന്നലെ വരെ അവനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു
  • ഇന്നുവരെ ആരും എന്നോടങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല

4.upto

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=വരെ&oldid=347782" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്