ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

 1. പ്രതിരൂപണം
 2. രൂപപെടുത്തിയെടുക്കുക
 3. പരസ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള
 4. മാതൃക ഉണ്ടാക്കൽ
 5. മാതൃക
 6. നിർമ്മിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നതിന്റെ മാതൃകാരൂപം
 7. മാതൃകാപ്രതിമ
 8. മാതൃക ഉണ്ടാക്കുക
 9. ആകൃതിപ്പെടുത്തുക
 10. മാതൃകാപദവി
 11. ലളിതദൃഷ്‌ടാന്ത മാതൃകം
 12. വസ്‌ത്രപ്രദർശനത്തിനായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നയാൾ
 13. മാതൃകാനിർമ്മാണം ചെയ്യുക
 14. രൂപമാക്കുക
 15. മാതൃകാപരമായ
 16. തികച്ചും അനുകരണീയതയുള്ള
 17. സ്വരൂപം
 18. പ്രതിമ
 19. പ്രതിച്ഛായ
 20. മാതൃകാരൂപം
 21. കളിമണ്ണുകൊണ്ട്‌ വസ്‌തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കൽ
 22. മാതൃക ഉണ്ടാക്കുന്നയാൾ
 23. വസ്‌ത്രപ്രദർശന നിർമ്മാതാവ്‌
 24. ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും മറ്റും പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നവർ
 25. പരസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നടന്മാരും നടികളും
 26. മോഡലിംഗ്‌ ആർട്ടിസ്റ്റ്‌
 27. പരസ്യചിത്രങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള നടനോ നടിയോ
 28. ആദർശമാതൃക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=modelling&oldid=545386" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്