ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

would {{{g}}}

 1. എന്തിനെങ്കിലും ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയോ സ്ഥിതിയോ സൂചിപ്പിക്കുക.
  We would be warmer if you hadn't opened the window!
  Bill said he would go if it weren't raining.
 2. will എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലരൂപം
  1. ഭൂതകാലത്തിന് ആപേക്ഷികമായി ഭാവി സൂചിപ്പിക്കുക.
   We didn't know it yet, but those would be his last words.
   We sat on the bench, wondering if the bus would be late this time.
   The waiter said he would be right back.
  2. ഭൂതകാലത്ത് സാധാരണയായോ ആവർത്തിച്ചോ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുക.
   In the winters, we would sit by the hole on the frozen lake and fish for hours.
 3. ഒരു വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  Would you please turn off the TV?
 4. ആഗ്രഹിക്കുക; പൊതുവേ ഉത്തമപുരുഷ ഏകവചനരൂപത്തിൽ കർത്താവിന്റെ കൂടെ.
  Would to God that it were true.
  • 1843, G. H. Barlow, "Concluding Remarks of the Introductory Address Delivered at Guy's Hospital, at the Commencement of the Medical Session, 1843 44", in Thomas Wakley (editor), The Lancet for 1843-1844, Volume I, John Churchill (printer), page 242:
   I would, indeed, if it were possible, that you were each of you conversant with the whole world of natural science, finding yourself at home and at ease in every region; but I would that you were so in order to be chiefs in your own particular province.

ഉദ്ധരണികൾതിരുത്തുക

 • 1974, United States, Congress, Committee on the Judiciary, House - Watergate Affair, 1972-1974, Statement of Information: Hearings Before the Committee on the Judiciary, page 133:
  [] the President said there would be no difficulty about raising the money and you say the only difference in the tape is that the President also added that but that would be wrong.

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

 • (ഊന്നൽകൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ളത്)
 • (ഊന്നൽകൊടുക്കാതെയുള്ളത്)
  • (UK, US, AusE) IPA: /wəd/, /əd/, SAMPA: /w@d/
 • ഹോമോഫോണുകൾ: wood
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=would&oldid=538641" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്