ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

സർവ്വനാമംതിരുത്തുക

zoroastrianism

  1. ജാരതുഷ്ട്രമതം (സൗരാഷ്ട്രിയൻ മതം)

അനുബന്ധ പദങ്ങൾതിരുത്തുക

  • Zoroastrian
  • Zarathustrianism, a term coined by Hermann Lommel (and popularized by Ilya Gershevitch) to denote the prophet's own doctrine as distinguished from later accretions. From Zarathustra, Avestan language name of Zoroaster. Similarly,
  • Zarathustricism: distinguishes the teachings of Younger Avestan texts from Zarathustrianism and also from later accretions

തർജ്ജമതിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=zoroastrianism&oldid=166252" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്