സംസ്കൃതംതിരുത്തുക

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

മാതാ

നാമംതിരുത്തുക

മാതാവ്


ഹിന്ദിതിരുത്തുക

നിരുക്തംതിരുത്തുക

സംസ്കൃതത്തിലെ माता (മാതാ) എന്ന വാക്കിൽ നിന്നോ, मातृഎന്ന ധാതുവിൽ നിന്നോ.

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

മാതാ

നാമംതിരുത്തുക

മാതാവ്

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=माता&oldid=539118" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്