മലയാളം തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

ക്രിയ തിരുത്തുക

ഇല്ലാതാകുക ()


  1. വിപരീതപദം: ഉണ്ടാകുക
  2. തകരുക
  3. ഒന്നുമല്ലാതാവുക
  4. മരിക്കുക

തർജ്ജമകൾ തിരുത്തുക

  • ഇംഗ്ലീഷ്: to become deleted; To cease existing
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഇല്ലാതാകുക&oldid=551679" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്