ചിന്തിക്കുക

പദോൽപ്പത്തി: ചിന്തുക>പ്രയോ
  1. ചിന്തുന്നതിനു ഇടയാക്കുക

ചിന്തിക്കുക

പദോൽപ്പത്തി: <(സംസ്കൃതം)ചിന്ത്
  1. വിചാരിക്കുക, ആലോചിക്കുക;
  2. ദു:ഖിക്കുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ചിന്തിക്കുക&oldid=312014" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്