വിക്കിനിഘണ്ടു:അപൂർണ്ണം കാണുക അല്ലെങ്കിൽ നന്നാക്കുക

In Wiktionary, stubs are short, apparently incomplete entries. In some cases, they could lack a definition entirely (the article may have only created as a placeholder for translations), or the definition simply might not be complete.

"..The French even have a word or two for it: jolie laide. These are women who are not conventionally beautiful but radiate a kind of magnetism that goes beyond their features."

You can mark a stub by adding {{stub}} at the bottom of an entry. Even better, expand the definition yourself. For a list of known stubs on Wiktionary, you can view Category:Stub.

See also: Section stub ഒരാൾക്ക് വരുന്ന ഏത് ആപത്തിലും , പ്രശ്ന്ങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കോ നൻമയുണ്ടാകാം എന്ന് ആശ്വസിക്കുക.