ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

are

 1. be എന്ന പദത്തിന്റെ മദ്ധ്യമപുരുഷ ഏകവചന സാമാന്യ വർത്തമാനകാലരൂപം
  Mary, where are you going?
 2. be എന്ന പദത്തിന്റെ ഉത്തമപുരുഷ ബഹുവചന സാമാന്യ വർത്തമാനകാലരൂപം
  We are not coming.
 3. be എന്ന പദത്തിന്റെ മദ്ധ്യമപുരുഷ ബഹുവചന സാമാന്യ വർത്തമാനകാലരൂപം
  Mary and John, are you listening?
 4. be എന്ന പദത്തിന്റെ പ്രഥമപുരുഷ ബഹുവചന സാമാന്യ വർത്തമാനകാലരൂപം
  They are here somewhere.
പര്യായങ്ങൾതിരുത്തുക
 • (മദ്ധ്യമപുരുഷ ഏകവചന രൂപം): (archaic) art (thou എന്നതിന്റെ കൂടെ പ്രയോഗിക്കുന്നു)
തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

ഉറവിടം ---are--- ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിനിഘണ്ടു This word is copied from the list of Wikipedia:simple:Wikipedia:List of 1000 basic words

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=are&oldid=496488" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്