ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

Most common English words: legal « spread « enter « #967: consider » provided » Rome » twelve

നിരുക്തംതിരുത്തുക

From Middle English consideren, from Middle French considérer, from Latin considerare.

ക്രിയതിരുത്തുക

to consider (third-person singular simple present considers, present participle considering, simple past and past participle considered)

 1. പരിഗണിക്കുക;
 2. പര്യാലോചിക്കുക;
 3. വിചിന്തനം ചെയ്യുക;
 4. ആലോചന വിഷയമാക്കുക;
 5. കണക്കാക്കുക

നാമവിശേഷണംതിരുത്തുക

 • considerable
 1. ചിന്താർഹമായ;
 2. ഗണനീയമായ;
 3. പ്രാധാന്യമുള്ള;
 4. ഒട്ടധികമായ;
 5. അല്പമല്ലാത്ത;

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=consider&oldid=501630" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്