ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

തത്തുല്യമലയാളപദംതിരുത്തുക

  1. ദത്തം (ഗണിതം)
  2. വിവരാംശം (കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്)
  3. വിവരം (കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്)

അ൪ത്ഥംതിരുത്തുക

  1. കമ്പ്യൂട്ടറിലേയക്ക് നല്കപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ
  2. അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
  3. വസ്തുതകൾ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=data&oldid=543470" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്