ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

തത്തുല്യ മലയാളപദംതിരുത്തുക

  1. സാരഥി

അ൪ത്ഥംതിരുത്തുക

  1. വാഹനം ഓടിക്കുന്നയാൾ
  2. കമ്പ്യൂട്ടറിലും മറ്റും പുതിയ ഒരു ഉപകരണം പ്രവ൪ത്തിക്കുന്നതിനായ് ആവശ്യമുളള പ്രത്യേക സോഫ്ട്വെയ൪
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=driver&oldid=542745" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്