ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നിരുക്തംതിരുത്തുക

From Latina excretum, past participle of excerno, from ex-, "out", and cerno, "to separate".

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

  • (UK, US) IPA: /ɛkˈskɹiːt/, /ɪkˈskɹiːt/
    Rhymes: -iːt

ക്രിയതിരുത്തുക

excrete (third-person singular simple present excret, present participle ing, simple past -, past participle -)

  1. വിസർജ്ജിക്കുക

നാമംതിരുത്തുക

  • excretion
  1. വിസർജ്ജനം;
  2. വിസർജ്ജനവസ്തു.
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=excrete&oldid=506690" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്