ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

തത്തുല്യമലയാളപദംതിരുത്തുക

  1. സചിത്രവിവരണം

അ൪ത്ഥംതിരുത്തുക

  1. ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം വിവരിക്കുക
  2. ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം വിവരിക്കുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=illustration&oldid=542645" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്