ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമം- 1തിരുത്തുക

തത്തുല്യ മലയാളപദംതിരുത്തുക

  1. മ൪മ്മപദം
അ൪ത്ഥംതിരുത്തുക
  1. ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നനി൪ദ്ധാരണത്തിന് ആവശ്യമായ വിശേഷ പദം
  2. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാഗ്രാമിംഗ്‌ ഭാഷക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക്‌
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=keyword&oldid=542789" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്