ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

തത്തുല്യ മലയാളപദംതിരുത്തുക

  1. ഉദ്വഹനി

അ൪ത്ഥംതിരുത്തുക

  1. ബഹുനിലമന്ദിരങ്ങളിലും മറ്റും താഴത്തെ നിലകളിൽ നിന്നും മുകളിലേയ്ക്കും തിരിച്ചും ആൾക്കാരെയോ സാധനങ്ങളേയോ വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനുളള യന്ത്രം
  2. ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം

ക്രിയതിരുത്തുക

  1. ഉയർത്തുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=lift&oldid=542817" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്