ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക


ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

seem (third-person singular simple present -, present participle -, simple past -, past participle -)

  1. (copulative) കാണപ്പെടുക; വീക്ഷിക്കപ്പെടുക; തോന്നപ്പെടുക
    He seems to be ill.
    Her eyes seem blue.
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=seem&oldid=528137" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്