ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

തത്തുല്യ മലയാളപദംതിരുത്തുക

  1. താപനിലമാപിനി

അ൪ത്ഥംതിരുത്തുക

  1. താപനില അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=thermometer&oldid=542587" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്