മലയാളംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

ഉത്പത്തി- സംസ്കൃതം ആദി+രൂപം

തർജ്ജമതിരുത്തുക

സംസ്കൃതം- आदिरुपम् ഇംഗ്ലീഷ്- [[

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ആദിരൂപം&oldid=319716" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്