ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

ചിന്ത

  1. ഒരു ആശയം, മനനം

തർജ്ജമകൾ

തിരുത്തുക

പര്യായപദങ്ങൾ

തിരുത്തുക

വിചാരം, മനനം, ചൊല്ലി, ചിത്തം, ചിന്ത, ചിന്തിതി, ചിന്തിതം, ചേതോഗതം, വിചാരം, വിവക്ഷ, മാനസികവൃത്തി, മുന്നൽ, മനോഗതം, മന്തവ്യം, മെയ്മ, അവർശം, അന്തർഗ്ഗതം, ആശയം, ആലോചനം, ഉന്നൽ, പരാമർശനം, പരാമർശം, പരിഭാവനം, തോറ്റം, തോന്നൽ, സ്മരണ, ഈക്ഷ, നിനവ്, ബോധം, എണ്ണം

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ചിന്ത&oldid=553248" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്