ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

പിടിക്കുക

 1. കൈക്കുള്ളിലാക്കുക, ഗ്രഹിക്കുക, കൈനിവർത്തി അതിനുള്ളിലാഇ ശരീരത്തോടണയ്ക്കുക;
 2. സ്വീകരിക്കുക (നീട്ടിയ വസ്തു എന്നപോലെ);
 3. വശത്താക്കുക, സ്വന്തമാക്കുക (ഉദാഹരണം: കൂട്ടുപിടിക്കുക);
 4. പൊരുത്തപ്പെടുക, ഇഷ്ടപ്പെടുക (ഉദാഹരണം: കാലാവസ്ഥ പിടിച്ചു, വേലക്കാരനെ പിടിച്ചു ഇത്യാദി);
 5. പറ്റിനിൽക്കുക, ബാധിക്കുക (ഉദാഹരണം: തീ പിടിക്കുക, ചൂടുപിടിക്കുക, ദീനം പിടിക്കുക, പൂപ്പുപിടിക്കുക);
 6. നിയന്ത്രിക്കുക, തടയുക (ഉദാഹരണം: പിടിച്ചുചെലവാക്കുക, പിടിച്ചുനിറുത്തുക, ശമ്പളം പിടിക്കുക);
 7. ഉറയ്ക്കുക, കട്ടിപിടിക്കുക (ഉദാഹരണം: കട്ടപിടിക്കുക, മലം പിടിക്കുക);
 8. സ്വന്തമാക്കുക, ചുമതലയേൽക്കുക, കീഴടക്കുക (ഉദാഹരണം: ലേലത്തിൽ പിടിക്കുക, പാട്ടം പിടിക്കുക);
 9. ആക്രമണത്തിനു വിധേയമാക്കുക, നശിപ്പിക്കുക, ഹിംസിക്കുക (ഉദാഹരണം: പാമ്പുപിടിക്കുക);
 10. എത്തിച്ചേരുക, ആശ്രയസ്ഥാനം കണ്ടെത്തുക (ഉദാഹരണം: കൈപിടിക്കുക);
 11. പുരളുക, ചേർന്നു ഭാഗമാകുക, പെട്ടെന്നു വേർപെടാത്തരീതിയിൽ ചേരുക (ഉദാഹരണം: കരിപിടിക്കുക, നിറംപിടിക്കുക);
 12. ആശ്രയിക്കുക (ഉദാഹരണം: കാലുപിടിക്കുക);
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=പിടിക്കുക&oldid=551573" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്