ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമം- 1തിരുത്തുക

തത്തുല്യ മലയാളപദംതിരുത്തുക

 1. താക്കോൽ
അ൪ത്ഥംതിരുത്തുക
 1. ചാവി
 2. താക്കോൽ

നാമം- 2തിരുത്തുക

തത്തുല്യ മലയാളപദംതിരുത്തുക

 1. കരു
 2. കട്ട
അ൪ത്ഥംതിരുത്തുക
 1. സംഗീതോപകരണങ്ങളിലും കംപ്യൂട്ടറിലും ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലും മറ്റും വിരലമർത്തി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള കട്ടകളിലൊന്ന്

നാമം- 3തിരുത്തുക

തത്തുല്യ മലയാളപദംതിരുത്തുക

 1. വഴികാട്ടി
അ൪ത്ഥംതിരുത്തുക
 1. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെപ്പറ്റിയോ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റിയോ ഗ്രഹിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകം

നാമം- 4തിരുത്തുക

തത്തുല്യ മലയാളപദംതിരുത്തുക

 1. മ൪മ്മം
 2. ആണിക്കല്ല്
അ൪ത്ഥംതിരുത്തുക
 1. കമ്പ്യൂട്ടറിലും മറ്റും ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നനി൪ദ്ധാരണത്തിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന പദങ്ങളോ സംഖ്യകളോ ഉദാഹരണം കീവേഡ് = മ൪മ്മപദം.
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=key&oldid=542788" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്