ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമം(പൊതു) -1തിരുത്തുക

തത്തുല്യ മലയാളപദംതിരുത്തുക

  1. മാപിനി

അ൪ത്ഥംതിരുത്തുക

  1. ജലം, ദൂരം, വൈദ്യുതി, നീളം, താപനില മുതലായവ അളക്കുന്നതിനുളള ഉപകരണം

നാമം(പൊതു) -2തിരുത്തുക

തത്തുല്യ മലയാളപദംതിരുത്തുക

  1. മീറ്റ൪

അ൪ത്ഥംതിരുത്തുക

  1. ദൂരം അഥവാ നീളം അളക്കുന്നതിനുളള ഏറ്റവും ചെറിയ ഏകകം
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=meter&oldid=542698" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്