ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

said

  1. say എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും


നാമവിശേഷണംതിരുത്തുക

said (താരതമ്യം സാധ്യമല്ല)

  1. നേരത്തെ പറഞ്ഞ
    • The said party has denied the charges.

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

Determinerതിരുത്തുക

said

  1. നേരത്തെ പറഞ്ഞ
    • Said party has denied the charges.

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

Anagramsതിരുത്തുക

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

  • Said for proper noun sense

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=said&oldid=527050" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്