ഇംഗ്ലീഷ്

തിരുത്തുക
സംഖ്യ (ഇംഗ്ലീഷ്)
0
1 11 10 100 103
2 12 20 200 106
3 13 30 300 109
4 14 40 400 1012
5 15 50 500 1015
6 16 60 600 1018
7 17 70 700 1021
8 18 80 800 1024
9 19 90 900 1027
  1. മുന്നൂറ് എന്ന സംഖ്യ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=three_hundred&oldid=534327" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്