മലയാളം തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

നാമം തിരുത്തുക

അക്കം അക്കം ബഹുവചനം: അക്കങ്ങൾ

  1. ഒരു സംഖ്യാചിഹ്നം
  2. ഒരു സംഖ്യ

തർജ്ജമകൾ തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്: digit  ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=അക്കം&oldid=552061" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്