ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

ഉപാധി

പദോൽപ്പത്തി: (സംസ്കൃതം) ഉപ++ധി
 1. 'മറ്റൊന്നിനു പകരം വയ്ക്കുന്നത്' (ആദേശം എന്നതിൽനിന്ന് അർഥവികാസം)
 2. ലക്ഷണം, പ്രത്യേക സ്വഭാവം;
 3. അടയാളം, ഒന്നിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കുറി, സൂചന;
 4. വ്യവസ്ഥ, വ്യവസ്ഥിതി, അവസ്ഥ, കാലദേശാദി സ്ഥിതി;
 5. ഉപായം;
 6. തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രത്യേക നാമം, സ്ഥാന നാമം, ഇരട്ടപ്പേര്, ബിരുദം;
 7. (തർക്ക) സാധ്യമുള്ളിടത്തെല്ലാമുള്ളതും സാധനം (ഹേതു) ഉള്ളിടത്ത് ഇല്ലാത്തതും;
 8. വഞ്ചന, ചതി;
 9. മറ്റൊന്നിന്റെ പേരോ രൂപമോ മാത്രമുള്ളത്, സത്യാഭാസം, തോന്നൽ, മായാദർശനം;
 10. കൂടുതലായുണ്ടാകുന്ന പ്രയോജനം; 10 വകുപ്പ്

ഉപാധി

പദോൽപ്പത്തി: (സംസ്കൃതം) ഉപ+ആധി
 1. ധർമവിചാരം (ആധിയോടടുത്തു നിൽക്കുന്നത്);
 2. കുടുംബരക്ഷണത്തിൽ വ്യാപൃതനായവൻ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഉപാധി&oldid=552518" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്