ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

ഉപായം

പദോൽപ്പത്തി: (സംസ്കൃതം) ഉപായ
  1. 'അടുത്തു ചെല്ലൽ'
  2. ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തി;
  3. കാര്യ സാധ്യതയ്ക്കുള്ള വിദ്യ, തന്ത്രം, വഴി;
  4. ഉപജീവനമാർഗം, ചെലവിനു വക;
  5. കപടതന്ത്രം, കൗശലം, കബളിപ്പിക്കൽ, തട്ടിപ്പ്;
  6. നീക്കുപോക്ക്, പോംവഴി;
  7. ശത്രുവിജയത്തിനായും മറ്റും പ്രയോഗിക്കുന്ന നയ രീതി. ഉപായത്തിൽ = കൗശലത്തിൽ, ചെറിയതരത്തിൽ. ഉദാ: അടിയന്തിരം ഉപായത്തിൽ കഴിച്ചു, ഉപായിക്കുക = സൂത്രത്തിൽ കഴിക്കുക, ബദ്ധപ്പെടാതെ കൗശലത്തിൽ നിൽക്കുക, അരിഷ്ടിക്കുക. ഉദാ: ഉപായിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല, ഉപായക്കാരൻ = കൗശലക്കാരൻ, സൂത്രക്കാരൻ, ഉപായചതുഷ്ടയം = സാമം, ദാനം, ഭേദം, ദണ്ഡം എന്നീ നാലും
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഉപായം&oldid=552519" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്