മലയാളംതിരുത്തുക

വിഭക്ത്യുപസർഗ്ഗംതിരുത്തുക

  1. ഇന്ന പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ എന്നു പറയുന്ന

മൂലരൂപം: എന്ൻ

ഇതും കൂടി കാണുകതിരുത്തുക

എഩ്ഩ

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=എന്ന&oldid=543553" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്