മലയാളംതിരുത്തുക

അവ്യയംതിരുത്തുക

ചോദ്യരൂപം (interrogative)തിരുത്തുക


കാണുക:


  ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=എന്ൻ&oldid=270352" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്