ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

നാമവിശേഷണം

തിരുത്തുക

ഒന്നാം

മൂലരൂപം: ഒന്ന്


  ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഒന്നാം&oldid=551437" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്