സംഖ്യ (കൊറിയൻ)
0
1 11 10 100 103
2 12 20 200 104
3 13 30 300 108
4 14 40 400 1012
5 15 50 500 1015
6 16 60 600 1018
7 17 70 700 1021
8 18 80 800 1024
9 19 90 900 1027

കൊറിയൻതിരുത്തുക

സംഖ്യതിരുത്തുക

열여덟 (യോൾയോദോൾ) — (യോൾ - പത്ത്) + 여덟 (യോദോൾ - എട്ട്)

  1. പതിനെട്ട്
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=열여덟&oldid=540680" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്