കൊറിയൻതിരുത്തുക

സംഖ്യ (സീനോ-കൊറിയൻ)
0
1 11 10 100 103
2 12 20 200 104
3 13 30 300 106
4 14 40 400 108
5 15 50 500 1012
6 16 60 600 1016
7 17 70 700 1020
8 18 80 800 1024
9 19 90 900 1028

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

ചൈനീസ് അക്ഷരങ്ങളുടെ കൊറിയൻ വായനയിൽനിന്ന്

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

ജോ

സംഖ്യതിരുത്തുക

  1. 1012 എന്ന സംഖ്യ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=조&oldid=540723" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്