1. ഇംഗ്ലീഷ്: when can we see

മൂലരൂപം: എന്ൻ

2. ഇംഗ്ലീഷ്: you can see like it

മൂലരൂപം: എന്ൻ


ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=എന്നുകാണാം&oldid=116212" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്