ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

അഴിക്കുക

പദോൽപ്പത്തി: അഴിയുക>പ്രയോ.
  1. കെട്ടുവിടുവിക്കുക, ബന്ധം അയയ്ക്കുക;
  2. ഊരിമാറ്റുക;
  3. ചെലവാക്കുക;
  4. നശിപ്പിക്കുക, ഇല്ലാതെയാക്കുക. (പ്ര.) ഗർഭം അഴിക്കുക, പിള്ള അഴിക്കുക = അലസിക്കുക;
  5. പുതുക്കിപ്പണിയാനും മറ്റുമായി രൂപഭേദം വരുത്തുക (ആഭരണം, ലോഹപാത്രം കെട്ടിടം മുതലായവ ഓലെ) അഴിച്ചുകോർക്കുക;
  6. മായ്ക്കുക, തുടച്ചുമാറ്റുക. (പ്ര.) അഴിച്ചാൻ കുഴിച്ചാൻ =
  1. അഴിഞ്ഞുകുഴഞ്ഞ്;
  2. ചെയ്തതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു പുതുതായി, വീണ്ടും ആദ്യമേ; അഴിച്ചുതുടച്ച് = അഴിച്ചാൻ കുഴിച്ചാൻ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=അഴിക്കുക&oldid=551207" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്