ഭാര്യ

മലയാളം തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

നാമം തിരുത്തുക

ഭർത്താവ്

  1. വിവാഹം ചെയ്ത പുരുഷൻ;
  2. (ഭരണ) കർത്താവ്, യജമാനൻ;
  3. രക്ഷകൻ;
  4. വിഷ്ണു

എതിർലിംഗം തിരുത്തുക

പര്യായങ്ങൾ തിരുത്തുക

തർജ്ജമകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഭർത്താവ്&oldid=554884" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്