ഇംഗ്ലീഷ്

തിരുത്തുക
 1. പ്രതിബിംബിക്കുക
 2. പ്രതിഫലിക്കുക
 3. മടങ്ങുക
 4. വളയുക
 5. ധ്യാനിക്കുക
 6. യുക്തി പ്രമാണങ്ങളെക്കൊണ്ടു സാധിപ്പിക്കുക
 7. അപമാനമായിരിക്കുക
 8. പിൻ തിരിയുക
 9. മടങ്ങിവരിക
 10. പര്യാലോചിക്കുക
 11. അയോഗ്യതയായിരിക്കുക
 12. പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക
 13. ചിന്തിക്കുക
 14. പ്രതിബിംബിച്ച
 15. പിന്നിലേക്കു തിരിച്ച
 16. പ്രതിഫലിച്ച
 17. മറ്റൊന്നിന്റെ പ്രകാശത്താൽ മാത്രം ദൃശ്യമാകുക
 18. പ്രതിബിംബിക്കുന്ന
 19. ചിന്താമഗ്നമായ
 20. ചിന്ത
 21. മനനം
 22. വിചാരം
 23. പ്രതിബിംബം
 24. വളവ്‌
 25. സചിന്തനം
 26. പുനരാലോചന
 27. ധ്യാനം
 28. പ്രതിച്ഛായ
 29. പിൻവളവ്‌
 30. ആക്ഷേപഹേതു
 31. നിന്ദ
 32. പ്രതിബിംബനം
 33. പ്രതിഫലനം
 34. പ്രതിബിംബിക്കുന്ന
 35. പരാവർത്തകമായ
 36. ചിന്താമഗ്നനായ
 37. പരിചിന്തനം ചെയ്യുന്ന
 38. പ്രതിബിംബാത്മകമായ
 39. പരാവർത്തകമായി
 40. ചിന്താമഗ്നനായി
 41. പരാവർത്തനം
 42. ചിന്താമഗ്നൻ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=reflected&oldid=525410" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്