ഇംഗ്ലീഷ് തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ
Un (disambiguation) എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ en

നാമം തിരുത്തുക

un ({{{1}}})
 1. ഫലകം:dialectal ഒന്ന്.

അനാഗ്രാമുകൾ തിരുത്തുകആംഗ്ലോ-നോർമൻ തിരുത്തുക

പദാർത്ഥം തിരുത്തുക

un [[Category:ഫലകം:xno articles|un]]

 1. ഒരു

സംഖ്യ തിരുത്തുക

un [[Category:ഫലകം:xno cardinal numbers|un]]

 1. ഒന്ന്

അരോമാനിയൻ തിരുത്തുക

പദോത്പത്തി തിരുത്തുക

Latina unus}} പദത്തിൽനിന്ന്

പദാർത്ഥം തിരുത്തുക

un [[Category:ഫലകം:rup articles|un]] (സ്ത്രീലിംഗം unã)

 1. (indefinite article) ഒരു

ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾ തിരുത്തുക


അസ്തൂറിയൻ തിരുത്തുക

ഫലകം:cardinalbox

ഇതര രൂപങ്ങൾ തിരുത്തുക

പദോത്പത്തി തിരുത്തുക

Latina ūnus}} എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്

സംഖ്യ തിരുത്തുക

ഫലകം:ast-num-card

 1. (സംഖ്യ) ഒന്ന്

ബ്രെട്ടൺ തിരുത്തുക

പദാർത്ഥം തിരുത്തുക

un [[Category:Breton articles|un]]

 1. ഒരു

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക


കറ്റലൻ തിരുത്തുക

പദോത്പത്തി തിരുത്തുക

ūnus (one)}} Latina എന്ന പദത്തിന്റെ accusative form ആയ ūnum (one)}} എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്.

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

പദാർത്ഥം തിരുത്തുക

ഫലകം:ca-adj

 1. ഒരു
 2. (plural) കുറച്ച്


സംഖ്യ തിരുത്തുക

ഫലകം:cardinalbox ഫലകം:ca-num-card

 1. (സംഖ്യ) ഒന്ന്

ഉപയോഗക്കുറിപ്പുകൾ തിരുത്തുക

ഫലകം:ca-num-card-note

ഇതിൽനിന്നുദ്ഭവിച്ച പദങ്ങൾ തിരുത്തുക

സർവ്വനാമം തിരുത്തുക

un m. sg. (feminine ഫലകം:slink)[[Category:Catalan pronouns|un]]

 1. ഒന്ന്

കമോറോ തിരുത്തുക

നാമവിശേഷണം തിരുത്തുക

un

 1. ഒന്ന്.

പദാർത്ഥം തിരുത്തുക

un

 1. ഒരു.

സർവ്വനാമം തിരുത്തുക

un

 1. താങ്കൾ
  Kao un taitai i lepblo-mu? "താങ്കൾ പുസ്തകം വായിച്ചോ?"

ഫ്രഞ്ച് തിരുത്തുക

പദോത്പത്തി തിരുത്തുക

fro uns}} << Latina ūnus (one)}}.

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

പദാർത്ഥം തിരുത്തുക

un m. (plural ഫലകം:slink, negative ഫലകം:slink)

 1. ഒരു

സംഖ്യ തിരുത്തുക

സംഖ്യ (ഫ്രഞ്ച്)
0
1 11 10 100 103
2 12 20 200 106
3 13 30 300 109
4 14 40 400 1012
5 15 50 500 1015
6 16 60 600 1018
7 17 70 700 1021
8 18 80 800 1024
9 19 90 900 1027

un

 1. ഒന്ന്

നാമം തിരുത്തുക

ഫലകം:fr-noun-inv

 1. ഒന്ന്

സർവ്വനാമം തിരുത്തുക

un m.

 1. ഒന്ന്

അനാഗ്രാമുകൾ തിരുത്തുക


ഗലീഷ്യൻ തിരുത്തുക

ഫലകം:cardinalbox

പദോത്പത്തി തിരുത്തുക

Latina ūnus}}.

പദാർത്ഥം തിരുത്തുക

un m. sg. (feminine ഫലകം:slink, masculine plural ഫലകം:slink, feminine plural ഫലകം:slink)[[Category:Galician articles|un]]

 1. (indefinite) ഒരു


ഇതിൽനിന്നുദ്ഭവിച്ച പദങ്ങൾ തിരുത്തുക

സംഖ്യ തിരുത്തുക

ഫലകം:gl-num-card

 1. (സംഖ്യ) one

ഇതിൽനിന്നുദ്ഭവിച്ച പദങ്ങൾ തിരുത്തുക


ഹങ്കേറിയൻ തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

ക്രിയ തിരുത്തുക

un

 1. (സകർമ്മകക്രിയ) മനം മടുക്കുക, മതിയാവുക

ഇതിൽനിന്നുദ്ഭവിച്ച പദങ്ങൾ തിരുത്തുക

With verbal prefixes

Ido തിരുത്തുക

സംഖ്യ തിരുത്തുക

un

 1. ഒന്ന് (1)

ഇന്റർലിങ്ക്വ തിരുത്തുക

പദാർത്ഥം തിരുത്തുക

un [[Category:Interlingua articles|un]]

 1. ഒരു

സംഖ്യ തിരുത്തുക

un [[Category:Interlingua cardinal numbers|un]]

 1. ഒന്ന്

ഇറ്റാലിയൻ തിരുത്തുക

പദോത്പത്തി തിരുത്തുക

uno}} < Latina ūnus (one)}}.

പദാർത്ഥം തിരുത്തുക

un m. (uno കാണുക)

 1. ഒരു

നാമം തിരുത്തുക

un m. (uno കാണുക)

 1. ഒന്ന്

നാമവിശേഷണം തിരുത്തുക

un m. (uno കാണുക)

 1. ഒന്ന്

സർവ്വനാമം തിരുത്തുക

un m. (uno കാണുക)

 1. ഒന്ന്

അനാഗ്രാമുകൾ തിരുത്തുക


ലാത്വിയൻ തിരുത്തുക

സന്ധി തിരുത്തുക

un

 1. and

ലൂയിസിയാന ക്രിയോൾ ഫ്രഞ്ച് തിരുത്തുക

സംഖ്യ തിരുത്തുക

un [[Category:ഫലകം:lou cardinal numbers|un]]

 1. (സംഖ്യ) ഒന്ന്

മദ്ധ്യകാല ഫ്രഞ്ച് തിരുത്തുക

ഇതര രൂപങ്ങൾ തിരുത്തുക

പദോത്പത്തി തിരുത്തുക

Latina ūnus (one)}} എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്

പദാർത്ഥം തിരുത്തുക

un [[Category:Middle French articles|un]]

 1. ഒരു

നാമം തിരുത്തുക

un [[Category:Middle French nouns|un]] m. ഫലകം:inv

 1. ഒന്ന്

ഓക്സിറ്റൻ തിരുത്തുക

പദോത്പത്തി തിരുത്തുക

Latina ūnus (one)}} എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്

പദാർത്ഥം തിരുത്തുക

un m. (feminine ഫലകം:slink)

 1. ഒരു

പഴയ ഫ്രഞ്ച് തിരുത്തുക

പദോത്പത്തി തിരുത്തുക

Latina ūnus (one)}} എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്

പദാർത്ഥം തിരുത്തുക

un [[Category:Old French articles|un]]

 1. ഒരു

സംഖ്യ തിരുത്തുക

un [[Category:Old French cardinal numbers|un]]

 1. ഒന്ന്

Declension തിരുത്തുക

ഫലകം:fro-indefinite-article


റൊമാനിയൻ തിരുത്തുക

പദോത്പത്തി തിരുത്തുക

Latina ūnus}} എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്

ഇതര രൂപങ്ങൾ തിരുത്തുക

പദാർത്ഥം തിരുത്തുക

un (masculine and neuter indefinite article)

 1. ഒരു

ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾ തിരുത്തുക

 • unu (used as a numeral/cardinal number)
 • unul (used as an indefinite pronoun)

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

ഫലകം:ro-indef-art


സ്പാനിഷ് തിരുത്തുക

സംഖ്യ (സ്പാനിഷ്)
0
1 11 10 100 103
2 12 20 200 106
3 13 30 300 109
4 14 40 400 1012
5 15 50 500 1015
6 16 60 600 1018
7 17 70 700 1021
8 18 80 800 1024
9 19 90 900 1027

നാമവിശേഷണം തിരുത്തുക

un m. (apocopate, standard form ഫലകം:slink)

 1. (before the noun) Apocopic form of uno. ഒന്ന്

പദാർത്ഥം തിരുത്തുക

un m. (indefinite, plural ഫലകം:slink, feminine ഫലകം:slink, feminine plural ഫലകം:slink)

 1. ഒന്ന്

സംഖ്യ തിരുത്തുക

 1. ഒന്ന്

ടർക്കിഷ് തിരുത്തുക

പദോത്പത്തി തിരുത്തുക

otk un << Proto-Turkic ലുവ പിഴവ് ഘടകം:scripts-ൽ 150 വരിയിൽ : The script code "unicode" in the parameter "sc" is not valid. See Wiktionary:List of languages.}}.

നാമം തിരുത്തുക

un

 1. മാവ്

വെൽഷ് തിരുത്തുക

പദോത്പത്തി തിരുത്തുക

Proto-Celtic ലുവ പിഴവ് ഘടകം:scripts-ൽ 150 വരിയിൽ : The script code "unicode" in the parameter "sc" is not valid. See Wiktionary:List of languages.}} < Proto-Indo-European ലുവ പിഴവ് ഘടകം:scripts-ൽ 150 വരിയിൽ : The script code "unicode" in the parameter "sc" is not valid. See Wiktionary:List of languages.}}.

നാമവിശേഷണം തിരുത്തുക

un

 1. മാത്രം

സംഖ്യ തിരുത്തുക

un

 1. (സംഖ്യ) ഒന്ന്

നാമം തിരുത്തുക

ഫലകം:cy-noun

 1. ഒന്ന്, വ്യക്തി

ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=un&oldid=535839" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്