ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ
Un (disambiguation) എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ en

നാമംതിരുത്തുക

un ({{{1}}})
 1. ഫലകം:dialectal ഒന്ന്.

അനാഗ്രാമുകൾതിരുത്തുകആംഗ്ലോ-നോർമൻതിരുത്തുക

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

un [[Category:ഫലകം:xno articles|un]]

 1. ഒരു

സംഖ്യതിരുത്തുക

un [[Category:ഫലകം:xno cardinal numbers|un]]

 1. ഒന്ന്

അരോമാനിയൻതിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

Latina unus}} പദത്തിൽനിന്ന്

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

un [[Category:ഫലകം:rup articles|un]] (സ്ത്രീലിംഗം unã)

 1. (indefinite article) ഒരു

ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾതിരുത്തുക


അസ്തൂറിയൻതിരുത്തുക

ഫലകം:cardinalbox

ഇതര രൂപങ്ങൾതിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

Latina ūnus}} എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്

സംഖ്യതിരുത്തുക

ഫലകം:ast-num-card

 1. (സംഖ്യ) ഒന്ന്

ബ്രെട്ടൺതിരുത്തുക

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

un [[Category:Breton articles|un]]

 1. ഒരു

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക


കറ്റലൻതിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

ūnus (one)}} Latina എന്ന പദത്തിന്റെ accusative form ആയ ūnum (one)}} എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്.

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

ഫലകം:ca-adj

 1. ഒരു
 2. (plural) കുറച്ച്


സംഖ്യതിരുത്തുക

ഫലകം:cardinalbox ഫലകം:ca-num-card

 1. (സംഖ്യ) ഒന്ന്

ഉപയോഗക്കുറിപ്പുകൾതിരുത്തുക

ഫലകം:ca-num-card-note

ഇതിൽനിന്നുദ്ഭവിച്ച പദങ്ങൾതിരുത്തുക

സർവ്വനാമംതിരുത്തുക

un m. sg. (feminine ഫലകം:slink)[[Category:Catalan pronouns|un]]

 1. ഒന്ന്

കമോറോതിരുത്തുക

നാമവിശേഷണംതിരുത്തുക

un

 1. ഒന്ന്.

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

un

 1. ഒരു.

സർവ്വനാമംതിരുത്തുക

un

 1. താങ്കൾ
  Kao un taitai i lepblo-mu? "താങ്കൾ പുസ്തകം വായിച്ചോ?"

ഫ്രഞ്ച്തിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

fro uns}} << Latina ūnus (one)}}.

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

un m. (plural ഫലകം:slink, negative ഫലകം:slink)

 1. ഒരു

സംഖ്യതിരുത്തുക

സംഖ്യ (ഫ്രഞ്ച്)
0
1 11 10 100 103
2 12 20 200 106
3 13 30 300 109
4 14 40 400 1012
5 15 50 500 1015
6 16 60 600 1018
7 17 70 700 1021
8 18 80 800 1024
9 19 90 900 1027

un

 1. ഒന്ന്

നാമംതിരുത്തുക

ഫലകം:fr-noun-inv

 1. ഒന്ന്

സർവ്വനാമംതിരുത്തുക

un m.

 1. ഒന്ന്

അനാഗ്രാമുകൾതിരുത്തുക


ഗലീഷ്യൻതിരുത്തുക

ഫലകം:cardinalbox

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

Latina ūnus}}.

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

un m. sg. (feminine ഫലകം:slink, masculine plural ഫലകം:slink, feminine plural ഫലകം:slink)[[Category:Galician articles|un]]

 1. (indefinite) ഒരു


ഇതിൽനിന്നുദ്ഭവിച്ച പദങ്ങൾതിരുത്തുക

സംഖ്യതിരുത്തുക

ഫലകം:gl-num-card

 1. (സംഖ്യ) one

ഇതിൽനിന്നുദ്ഭവിച്ച പദങ്ങൾതിരുത്തുക


ഹങ്കേറിയൻതിരുത്തുക

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

un

 1. (സകർമ്മകക്രിയ) മനം മടുക്കുക, മതിയാവുക

ഇതിൽനിന്നുദ്ഭവിച്ച പദങ്ങൾതിരുത്തുക

With verbal prefixes

Idoതിരുത്തുക

സംഖ്യതിരുത്തുക

un

 1. ഒന്ന് (1)

ഇന്റർലിങ്ക്വതിരുത്തുക

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

un [[Category:Interlingua articles|un]]

 1. ഒരു

സംഖ്യതിരുത്തുക

un [[Category:Interlingua cardinal numbers|un]]

 1. ഒന്ന്

ഇറ്റാലിയൻതിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

uno}} < Latina ūnus (one)}}.

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

un m. (uno കാണുക)

 1. ഒരു

നാമംതിരുത്തുക

un m. (uno കാണുക)

 1. ഒന്ന്

നാമവിശേഷണംതിരുത്തുക

un m. (uno കാണുക)

 1. ഒന്ന്

സർവ്വനാമംതിരുത്തുക

un m. (uno കാണുക)

 1. ഒന്ന്

അനാഗ്രാമുകൾതിരുത്തുക


ലാത്വിയൻതിരുത്തുക

സന്ധിതിരുത്തുക

un

 1. and

ലൂയിസിയാന ക്രിയോൾ ഫ്രഞ്ച്തിരുത്തുക

സംഖ്യതിരുത്തുക

un [[Category:ഫലകം:lou cardinal numbers|un]]

 1. (സംഖ്യ) ഒന്ന്

മദ്ധ്യകാല ഫ്രഞ്ച്തിരുത്തുക

ഇതര രൂപങ്ങൾതിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

Latina ūnus (one)}} എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

un [[Category:Middle French articles|un]]

 1. ഒരു

നാമംതിരുത്തുക

un [[Category:Middle French nouns|un]] m. ഫലകം:inv

 1. ഒന്ന്

ഓക്സിറ്റൻതിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

Latina ūnus (one)}} എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

un m. (feminine ഫലകം:slink)

 1. ഒരു

പഴയ ഫ്രഞ്ച്തിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

Latina ūnus (one)}} എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

un [[Category:Old French articles|un]]

 1. ഒരു

സംഖ്യതിരുത്തുക

un [[Category:Old French cardinal numbers|un]]

 1. ഒന്ന്

Declensionതിരുത്തുക

ഫലകം:fro-indefinite-article


റൊമാനിയൻതിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

Latina ūnus}} എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്

ഇതര രൂപങ്ങൾതിരുത്തുക

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

un (masculine and neuter indefinite article)

 1. ഒരു

ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾതിരുത്തുക

 • unu (used as a numeral/cardinal number)
 • unul (used as an indefinite pronoun)

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

ഫലകം:ro-indef-art


സ്പാനിഷ്തിരുത്തുക

സംഖ്യ (സ്പാനിഷ്)
0
1 11 10 100 103
2 12 20 200 106
3 13 30 300 109
4 14 40 400 1012
5 15 50 500 1015
6 16 60 600 1018
7 17 70 700 1021
8 18 80 800 1024
9 19 90 900 1027

നാമവിശേഷണംതിരുത്തുക

un m. (apocopate, standard form ഫലകം:slink)

 1. (before the noun) Apocopic form of uno. ഒന്ന്

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

un m. (indefinite, plural ഫലകം:slink, feminine ഫലകം:slink, feminine plural ഫലകം:slink)

 1. ഒന്ന്

സംഖ്യതിരുത്തുക

 1. ഒന്ന്

ടർക്കിഷ്തിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

otk un << Proto-Turkic ലുവ പിഴവ് ഘടകം:scripts-ൽ 150 വരിയിൽ : The script code "unicode" in the parameter "sc" is not valid. See Wiktionary:List of languages.}}.

നാമംതിരുത്തുക

un

 1. മാവ്

വെൽഷ്തിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

Proto-Celtic ലുവ പിഴവ് ഘടകം:scripts-ൽ 150 വരിയിൽ : The script code "unicode" in the parameter "sc" is not valid. See Wiktionary:List of languages.}} < Proto-Indo-European ലുവ പിഴവ് ഘടകം:scripts-ൽ 150 വരിയിൽ : The script code "unicode" in the parameter "sc" is not valid. See Wiktionary:List of languages.}}.

നാമവിശേഷണംതിരുത്തുക

un

 1. മാത്രം

സംഖ്യതിരുത്തുക

un

 1. (സംഖ്യ) ഒന്ന്

നാമംതിരുത്തുക

ഫലകം:cy-noun

 1. ഒന്ന്, വ്യക്തി

ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾതിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=un&oldid=535839" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്