ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ
Un (disambiguation) എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ en

നാമംതിരുത്തുക

un ({{{1}}})
 1. ഫലകം:dialectal ഒന്ന്.

അനാഗ്രാമുകൾതിരുത്തുകആംഗ്ലോ-നോർമൻതിരുത്തുക

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. ഒരു

സംഖ്യതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. ഒന്ന്

അരോമാനിയൻതിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

Latina സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}} പദത്തിൽനിന്ന്

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

ഫലകം:head (സ്ത്രീലിംഗം unã)

 1. (indefinite article) ഒരു

ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾതിരുത്തുക


അസ്തൂറിയൻതിരുത്തുക

ഫലകം:cardinalbox

ഇതര രൂപങ്ങൾതിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

Latina സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}} എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്

സംഖ്യതിരുത്തുക

ഫലകം:ast-num-card

 1. (സംഖ്യ) ഒന്ന്

ബ്രെട്ടൺതിരുത്തുക

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. ഒരു

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക


കറ്റലൻതിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}} Latina എന്ന പദത്തിന്റെ accusative form ആയ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}} എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്.

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

ഫലകം:ca-adj

 1. ഒരു
 2. (plural) കുറച്ച്


സംഖ്യതിരുത്തുക

ഫലകം:cardinalbox ഫലകം:ca-num-card

 1. (സംഖ്യ) ഒന്ന്

ഉപയോഗക്കുറിപ്പുകൾതിരുത്തുക

ഫലകം:ca-num-card-note

ഇതിൽനിന്നുദ്ഭവിച്ച പദങ്ങൾതിരുത്തുക

സർവ്വനാമംതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. ഒന്ന്

കമോറോതിരുത്തുക

നാമവിശേഷണംതിരുത്തുക

un

 1. ഒന്ന്.

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

un

 1. ഒരു.

സർവ്വനാമംതിരുത്തുക

un

 1. താങ്കൾ
  Kao un taitai i lepblo-mu? "താങ്കൾ പുസ്തകം വായിച്ചോ?"

ഫ്രഞ്ച്തിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

fro സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}} << Latina സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}}.

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. ഒരു

സംഖ്യതിരുത്തുക

സംഖ്യ (ഫ്രഞ്ച്)
0
1 11 10 100 103
2 12 20 200 106
3 13 30 300 109
4 14 40 400 1012
5 15 50 500 1015
6 16 60 600 1018
7 17 70 700 1021
8 18 80 800 1024
9 19 90 900 1027

ഫലകം:head

 1. ഒന്ന്

നാമംതിരുത്തുക

ഫലകം:fr-noun-inv

 1. ഒന്ന്

സർവ്വനാമംതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. ഒന്ന്

അനാഗ്രാമുകൾതിരുത്തുക


ഗലീഷ്യൻതിരുത്തുക

ഫലകം:cardinalbox

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

Latina സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}}.

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. (indefinite) ഒരു


ഇതിൽനിന്നുദ്ഭവിച്ച പദങ്ങൾതിരുത്തുക

സംഖ്യതിരുത്തുക

ഫലകം:gl-num-card

 1. (സംഖ്യ) one

ഇതിൽനിന്നുദ്ഭവിച്ച പദങ്ങൾതിരുത്തുക


ഹങ്കേറിയൻതിരുത്തുക

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. (സകർമ്മകക്രിയ) മനം മടുക്കുക, മതിയാവുക

ഇതിൽനിന്നുദ്ഭവിച്ച പദങ്ങൾതിരുത്തുക

With verbal prefixes

Idoതിരുത്തുക

സംഖ്യതിരുത്തുക

un

 1. ഒന്ന് (1)

ഇന്റർലിങ്ക്വതിരുത്തുക

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. ഒരു

സംഖ്യതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. ഒന്ന്

ഇറ്റാലിയൻതിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}} < Latina സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}}.

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

ഫലകം:head (uno കാണുക)

 1. ഒരു

നാമംതിരുത്തുക

ഫലകം:head (uno കാണുക)

 1. ഒന്ന്

നാമവിശേഷണംതിരുത്തുക

ഫലകം:head (uno കാണുക)

 1. ഒന്ന്

സർവ്വനാമംതിരുത്തുക

ഫലകം:head (uno കാണുക)

 1. ഒന്ന്

അനാഗ്രാമുകൾതിരുത്തുക


ലാത്വിയൻതിരുത്തുക

സന്ധിതിരുത്തുക

un

 1. and

ലൂയിസിയാന ക്രിയോൾ ഫ്രഞ്ച്തിരുത്തുക

സംഖ്യതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. (സംഖ്യ) ഒന്ന്

മദ്ധ്യകാല ഫ്രഞ്ച്തിരുത്തുക

ഇതര രൂപങ്ങൾതിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

Latina സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}} എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. ഒരു

നാമംതിരുത്തുക

ഫലകം:head m. ഫലകം:inv

 1. ഒന്ന്

ഓക്സിറ്റൻതിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

Latina സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}} എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. ഒരു

പഴയ ഫ്രഞ്ച്തിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

Latina സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}} എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. ഒരു

സംഖ്യതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. ഒന്ന്

Declensionതിരുത്തുക

ഫലകം:fro-indefinite-article


റൊമാനിയൻതിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

Latina സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}} എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്

ഇതര രൂപങ്ങൾതിരുത്തുക

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. ഒരു

ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾതിരുത്തുക

 • unu (used as a numeral/cardinal number)
 • unul (used as an indefinite pronoun)

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

ഫലകം:ro-indef-art


സ്പാനിഷ്തിരുത്തുക

സംഖ്യ (സ്പാനിഷ്)
0
1 11 10 100 103
2 12 20 200 106
3 13 30 300 109
4 14 40 400 1012
5 15 50 500 1015
6 16 60 600 1018
7 17 70 700 1021
8 18 80 800 1024
9 19 90 900 1027

നാമവിശേഷണംതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. (before the noun) Apocopic form of uno. ഒന്ന്

പദാർത്ഥംതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. ഒന്ന്

സംഖ്യതിരുത്തുക

 1. ഒന്ന്

ടർക്കിഷ്തിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

otk un << Proto-Turkic സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}}.

നാമംതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. മാവ്

വെൽഷ്തിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

Proto-Celtic സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}} < Proto-Indo-European സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}}.

നാമവിശേഷണംതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. മാത്രം

സംഖ്യതിരുത്തുക

ഫലകം:head

 1. (സംഖ്യ) ഒന്ന്

നാമംതിരുത്തുക

ഫലകം:cy-noun

 1. ഒന്ന്, വ്യക്തി

ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾതിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=un&oldid=535839" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്