മലയാളം തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

നാമം തിരുത്തുക

തിരമാല

 
ഒരു ബോട്ട് കടന്നു പോയതുമൂലം തല്ലുന്ന തിര

പര്യായങ്ങൾ തിരുത്തുക

തർജ്ജമകൾ തിരുത്തുക


  ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=തിരമാല&oldid=553443" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്