വിക്കിനിഘണ്ടു:Frequency lists/PG/2005/10/9001-10000

Wiktionary:Frequency lists/PG/2005/10/9001-10000

9001 - 10000തിരുത്തുക

rye = 2490.90 hag = 2489.77 desultory = 2489.21 orbit = 2489.21 warsaw = 2489.21 bizarre = 2488.65 graduate = 2487.52 conical = 2485.83 overrun = 2485.83 ludwig = 2485.27 wizard = 2485.27 allegory = 2484.71 burthen = 2484.71 applaud = 2481.89 bog = 2480.20 denunciation = 2479.64 denomination = 2478.51 pascal = 2478.51 dived = 2477.95 hey = 2477.39 predicament = 2477.39 technique = 2477.39 profuse = 2476.26 helper = 2474.01 squalid = 2472.88 lecturer = 2471.19 pantry = 2471.19 eruption = 2470.63 wayne = 2469.50 notoriety = 2468.94 perdition = 2468.94 satellite = 2468.38 antiquated = 2467.82 gaol = 2467.25 goblet = 2465.56 faux = 2465.00 infatuation = 2464.44 recruit = 2464.44 crier = 2462.19 veal = 2462.19 hark = 2461.62 mole = 2461.06 brevity = 2459.37 psychic = 2458.81 autem = 2458.24 pore = 2458.24 wield = 2458.24 personnel = 2456.55 accounting = 2455.43 unborn = 2455.43 licentious = 2453.74 reptile = 2453.74 naive = 2453.18 taper = 2452.61 eaves = 2452.05 articulate = 2451.49 insidious = 2451.49 bedding = 2450.36 woo = 2449.80 lancashire = 2449.24 brotherly = 2448.11 pantomime = 2446.98 transitory = 2446.98 indigenous = 2446.42 sparrow = 2446.42 vowel = 2446.42 dandy = 2443.60 furthest = 2443.60 imagery = 2442.48 frantically = 2441.35 granddaughter = 2440.23 stumps = 2438.54 pe = 2437.97 dialects = 2434.60 caricature = 2434.03 yeast = 2433.47 wight = 2431.78 proverbial = 2430.65 thrifty = 2430.65 avowal = 2428.97 impediment = 2428.40 approving = 2427.84 defender = 2427.84 intercept = 2427.84 tempestuous = 2426.71 tenacious = 2426.15 designation = 2425.59 mediation = 2425.59 sill = 2425.02 yawn = 2425.02 depravity = 2423.90 gig = 2423.34 tuscany = 2422.77 curt = 2422.21 exhortation = 2421.08 ebony = 2419.96 environ = 2419.39 acetylene = 2418.27 centers = 2418.27 genie = 2418.27

9101 - 9200തിരുത്തുക

premium = 2418.27 broker = 2417.14 thirty-three = 2417.14 uncompromising = 2417.14 untold = 2416.58 mindful = 2414.89 diagram = 2414.33 ronald = 2413.20 venom = 2412.64 increasingly = 2412.07 mp = 2412.07 aberdeen = 2411.51 bracelet = 2409.82 usher = 2409.82 lucrative = 2408.70 piers = 2407.01 interposition = 2405.88 ajax = 2405.32 mishap = 2404.75 samaria = 2403.63 electoral = 2401.94 irrelevant = 2400.81 journalism = 2399.69 mange = 2399.69 despot = 2398.00 ginger = 2398.00 foreboding = 2396.87 plebeian = 2396.87 where's = 2395.75 inactive = 2395.18 tumbler = 2395.18 unbecoming = 2395.18 spleen = 2394.62 urges = 2394.62 hive = 2393.49 puppy = 2392.93 distract = 2392.37 palatine = 2390.68 tat = 2390.12 crook = 2388.43 fortify = 2388.43 garland = 2388.43 dissolute = 2386.74 option = 2386.74 libel = 2385.05 shoemaker = 2384.49 wroth = 2384.49 dens = 2383.92 realistic = 2383.92 media = 2382.80 coiled = 2381.67 destroyer = 2379.98 verdant = 2379.98 franc = 2378.85 hir = 2377.73 transform = 2374.91 counteract = 2374.35 fighter = 2373.79 athwart = 2373.22 constituent = 2373.22 persevere = 2373.22 tardy = 2372.66 illegitimate = 2371.54 default = 2369.85 collectively = 2369.28 prow = 2369.28 acutely = 2368.16 answerable = 2368.16 ire = 2366.47 tainted = 2366.47 interspersed = 2365.34 sixty-five = 2365.34 abomination = 2364.78 urgently = 2364.78 vs. = 2364.22 crocodile = 2363.09 observable = 2361.96 cult = 2361.40 belated = 2360.84 flaw = 2360.27 orb = 2359.71 belligerent = 2359.15 embryo = 2358.02 greenish = 2357.46 stagnant = 2357.46 elegantly = 2356.90 meritorious = 2356.90 ord = 2356.33 pyrenees = 2355.77 verify = 2355.21 ange = 2354.64 label = 2354.64 hypocritical = 2354.08 ecstatic = 2353.52 stifle = 2353.52 analyze = 2352.95 watchfulness = 2352.39 barrister = 2350.14 pungent = 2349.58 immorality = 2347.32

9201 - 9300തിരുത്തുക

undesirable = 2347.32 ambiguous = 2346.76 heredity = 2344.51 dresser = 2343.95 lilac = 2342.82 extricate = 2342.26 equanimity = 2341.13 sacrilege = 2341.13 chip = 2340.00 sanity = 2340.00 undress = 2340.00 judaism = 2339.44 vagrant = 2338.32 stepmother = 2337.75 lengthy = 2336.63 illiterate = 2334.94 pauper = 2333.25 rind = 2333.25 ajar = 2332.69 informal = 2332.69 futility = 2332.12 perfidy = 2330.43 triangular = 2329.31 irrational = 2328.74 hopefully = 2327.62 award = 2325.37 apex = 2324.80 sliced = 2324.24 dynamite = 2323.68 irrigation = 2323.11 soy = 2323.11 allay = 2322.55 pumps = 2320.86 enthusiast = 2320.30 guile = 2318.05 lei = 2317.48 backbone = 2316.36 prefect = 2316.36 amicable = 2315.23 apace = 2312.98 portentous = 2312.42 staunch = 2311.85 nickname = 2310.73 spiteful = 2309.60 imbecile = 2307.91 expel = 2307.35 conjugal = 2306.79 plum = 2306.79 convulsion = 2305.66 sac = 2305.10 skip = 2305.10 dial = 2304.53 greens = 2302.84 immigration = 2302.84 emaciated = 2302.28 cravat = 2301.15 enamoured = 2300.59 disconsolate = 2300.03 induction = 2298.90 shorten = 2298.90 mid = 2296.65 fob = 2296.09 capitalist = 2295.52 scandinavian = 2294.96 savour = 2293.27 discernment = 2292.71 unholy = 2292.15 crag = 2291.58 kine = 2291.02 neapolitan = 2290.46 inimitable = 2288.77 lair = 2288.77 ponder = 2288.77 conciliate = 2287.64 justin = 2287.64 honeymoon = 2285.39 curving = 2284.83 dissent = 2282.57 undaunted = 2282.57 flap = 2279.76 qualify = 2279.20 jailer = 2278.63 waken = 2278.07 genoese = 2276.38 pottery = 2275.82 irresolute = 2274.69 implication = 2274.13 twine = 2274.13 opulent = 2273.57 parasol = 2273.00 verona = 2273.00 bastard = 2271.88 chips = 2271.31 geometry = 2271.31 astronomer = 2270.75 bulwark = 2270.75 imperfection = 2270.75 shark = 2270.75 wallet = 2270.75 bead = 2270.19

9301 - 9400തിരുത്തുക

communist = 2270.19 hemp = 2269.06 padua = 2266.81 circumstantial = 2265.12 context = 2265.12 crab = 2265.12 equator = 2265.12 mimic = 2264.56 mince = 2263.99 tenement = 2263.99 peevish = 2262.87 unruly = 2262.30 pal = 2261.18 celery = 2260.62 crank = 2255.55 acuteness = 2254.99 delegate = 2254.99 outdoor = 2254.99 sardinia = 2253.30 levee = 2251.61 pedigree = 2250.48 stack = 2248.79 contiguous = 2247.67 cornish = 2247.10 blemish = 2245.41 disreputable = 2244.29 residue = 2243.72 adroit = 2243.16 barometer = 2239.78 incorrect = 2239.22 objets = 2239.22 sherry = 2239.22 aromatic = 2238.66 knoll = 2237.53 degrade = 2236.97 razor = 2236.97 acquit = 2236.40 controls = 2234.72 wigwam = 2234.15 eunuch = 2233.03 grunt = 2233.03 amphitheatre = 2231.34 ode = 2231.34 sling = 2230.77 saturn = 2229.65 unwell = 2227.40 insignificance = 2225.14 chad = 2224.58 tacit = 2224.58 hermes = 2224.02 paroxysm = 2224.02 camden = 2223.45 sou = 2223.45 duplicate = 2222.89 hatch = 2222.89 hoard = 2221.77 pad = 2221.77 specious = 2221.20 woody = 2221.20 tuft = 2220.64 madras = 2220.08 pretension = 2219.51 queue = 2218.95 vindication = 2218.39 grocer = 2217.82 leak = 2217.82 nourish = 2217.82 weakening = 2217.82 squaw = 2217.26 bewitching = 2216.70 il = 2216.14 mutter = 2214.45 unanimity = 2214.45 variegated = 2213.32 rhetorical = 2212.76 rhythmic = 2212.76 decorous = 2212.19 complication = 2210.50 dale = 2209.94 wedge = 2209.94 crete = 2209.38 ruse = 2209.38 orthodoxy = 2208.25 scribe = 2208.25 odyssey = 2207.69 lima = 2207.13 tarried = 2207.13 beacon = 2206.56 invoke = 2204.31 prolific = 2204.31 fawn = 2203.19 capacious = 2202.62 prohibit = 2202.06 refractory = 2202.06 scientist = 2201.50 wicket = 2201.50 antecedent = 2200.93 philanthropy = 2200.93 recur = 2200.93 sedition = 2200.93

9401 - 9500തിരുത്തുക

standstill = 2200.93 brilliance = 2199.81 dun = 2199.24 veto = 2199.24 legendary = 2198.68 urn = 2198.12 kite = 2196.43 shapely = 2196.43 chew = 2195.30 guy = 2194.74 re- = 2194.74 compatible = 2194.18 disc = 2191.92 tome = 2191.92 steak = 2191.36 equitable = 2190.80 broadside = 2190.24 symbolism = 2190.24 uninhabited = 2189.67 efficacious = 2189.11 ignominious = 2189.11 incentive = 2189.11 peel = 2187.42 tonic = 2186.29 aboriginal = 2185.17 armament = 2184.60 expire = 2184.04 confiscation = 2182.92 hi = 2182.92 transgression = 2182.92 spasm = 2181.79 brent = 2180.10 complement = 2179.54 rive = 2179.54 scurvy = 2179.54 niger = 2177.85 lens = 2176.72 famished = 2176.16 mina = 2176.16 uncontrollable = 2176.16 misleading = 2174.47 transcendent = 2174.47 cavalcade = 2173.34 chemicals = 2172.22 unrestrained = 2171.65 cleanse = 2171.09 abhor = 2170.53 acquiesce = 2170.53 pear = 2169.40 pop = 2169.40 blithe = 2168.28 exasperation = 2167.71 jumps = 2167.71 reminder = 2167.71 atmospheric = 2167.15 cypress = 2166.02 fallacy = 2166.02 complexity = 2165.46 chute = 2163.77 dodge = 2163.21 spurious = 2162.65 minus = 2162.08 daughter-in-law = 2161.52 sammy = 2160.96 mythical = 2158.70 countryside = 2158.14 wrapping = 2158.14 portable = 2157.58 surgery = 2157.58 bean = 2157.02 introductory = 2156.45 ba = 2154.20 noisily = 2153.07 amazon = 2152.51 morose = 2151.39 forty-two = 2149.70 trooper = 2146.88 jeremy = 2146.32 cleave = 2145.75 legislator = 2144.63 oceans = 2144.63 hitch = 2144.07 postal = 2144.07 widower = 2144.07 complacent = 2142.94 chisel = 2141.81 surveillance = 2141.81 immaculate = 2141.25 mug = 2141.25 finland = 2140.69 ripen = 2140.12 cocoa = 2139.56 flirt = 2139.00 centered = 2138.44 polar = 2138.44 sortes = 2138.44 gusto = 2137.87 trend = 2136.18 scholarly = 2135.62 freak = 2135.06

9501 - 9600തിരുത്തുക

storage = 2135.06 unstable = 2134.49 overhung = 2133.93 praiseworthy = 2133.93 optimism = 2133.37 discount = 2132.80 institute = 2132.24 taxi = 2131.68 puny = 2131.12 coroner = 2129.43 intermittent = 2129.43 quail = 2128.30 withstood = 2127.74 cub = 2127.17 quicken = 2126.61 mandate = 2126.05 villainy = 2126.05 hades = 2125.49 clang = 2123.80 marshy = 2123.80 talkative = 2123.23 afflict = 2122.67 dishonesty = 2122.11 furrow = 2122.11 bourgeoisie = 2119.85 shanty = 2119.85 scowl = 2118.73 diffuse = 2117.60 placer = 2117.60 bats = 2117.04 gauze = 2116.48 undergrowth = 2115.91 discerning = 2115.35 harmful = 2115.35 misunderstand = 2115.35 oaken = 2115.35 deign = 2114.22 opaque = 2113.66 originate = 2110.85 sneak = 2109.72 lunar = 2109.16 kinship = 2108.59 berry = 2108.03 sled = 2108.03 nicer = 2106.90 callous = 2106.34 bluish = 2105.78 tanks = 2105.78 grumble = 2104.65 impotence = 2104.09 caustic = 2103.53 ply = 2103.53 outlay = 2102.40 fm = 2101.27 lawfully = 2098.46 mummy = 2096.77 impropriety = 2093.95 serbia = 2093.95 unaided = 2091.70 bespoke = 2091.14 ocr = 2091.14 pique = 2091.14 inoffensive = 2089.45 gallon = 2088.89 piping = 2088.89 winner = 2088.89 retail = 2088.32 volition = 2088.32 intervene = 2087.76 vexatious = 2087.76 benign = 2086.07 rapturous = 2086.07 macedonian = 2085.51 whiles = 2085.51 'neath = 2084.95 avow = 2083.26 aristocrat = 2082.13 certitude = 2082.13 loco = 2082.13 subservient = 2081.57 evasion = 2081.00 fittest = 2079.32 multiplication = 2079.32 racket = 2078.75 crevice = 2077.06 fusion = 2077.06 pollution = 2077.06 autobiography = 2075.37 rhone = 2074.81 gondola = 2072.56 gush = 2070.87 overnight = 2070.87 usurper = 2070.87 shove = 2069.74 spectral = 2069.74 baroness = 2069.18 exuberant = 2069.18 onslaught = 2069.18 dissuade = 2068.62 eulogy = 2068.62

9601 - 9700തിരുത്തുക

innermost = 2068.62 trevor = 2068.62 indisputable = 2068.05 coke = 2067.49 fortification = 2067.49 pawn = 2067.49 nicest = 2066.37 stewed = 2066.37 prometheus = 2065.80 d'you = 2065.24 gore = 2065.24 effeminate = 2063.55 conservation = 2061.86 corporate = 2061.86 compunction = 2060.17 consecutive = 2060.17 purify = 2059.61 dispel = 2058.48 guillotine = 2058.48 predict = 2057.92 raillery = 2056.23 rectitude = 2056.23 boulder = 2055.67 balustrade = 2055.10 terrain = 2055.10 barcelona = 2053.42 loosen = 2052.85 oily = 2051.73 disappointing = 2051.16 detriment = 2049.47 greenland = 2049.47 irregularity = 2049.47 paddy = 2049.47 jade = 2048.91 claudia = 2048.35 pretentious = 2048.35 extraction = 2047.79 primal = 2047.22 plumb = 2046.10 varnish = 2046.10 bigotry = 2045.53 retrace = 2043.84 surname = 2042.72 dictation = 2042.15 mama = 2042.15 arrears = 2041.03 nitrogen = 2041.03 vivacious = 2041.03 chilling = 2040.47 smack = 2040.47 blanched = 2039.34 cession = 2039.34 clef = 2037.65 persona = 2037.65 annuity = 2037.09 havana = 2037.09 hierarchy = 2037.09 tanned = 2035.96 gent = 2035.40 wrathful = 2035.40 pendulum = 2034.27 vacuum = 2033.71 importunate = 2033.15 fermentation = 2032.02 tournament = 2032.02 medley = 2031.46 urgency = 2031.46 cosmopolitan = 2029.77 negation = 2029.77 flare = 2029.20 sideboard = 2029.20 cache = 2028.08 rivulet = 2028.08 salient = 2026.95 tic = 2026.39 orpheus = 2025.83 persecute = 2025.26 trompe = 2023.57 thirty-four = 2022.45 plaza = 2021.89 relapse = 2021.89 piquant = 2021.32 fleece = 2020.20 astride = 2017.94 indigo = 2017.94 prevention = 2016.25 unconcerned = 2015.69 mensch = 2015.13 christie = 2014.57 waterfall = 2014.57 afghanistan = 2014.00 duchy = 2012.88 practitioner = 2012.88 advisor = 2012.31 pinnacle = 2012.31 rudimentary = 2011.75 portent = 2011.19 startle = 2011.19 bane = 2009.50 dating = 2008.37

9701 - 9800തിരുത്തുക

neville = 2008.37 airship = 2007.81 lobster = 2007.81 evergreen = 2006.68 porridge = 2006.12 concord = 2005.56 dictator = 2005.56 physiology = 2004.43 blackguard = 2003.87 fatherly = 2003.87 plastered = 2003.87 'd = 2002.74 apologetic = 2002.74 vernacular = 2002.74 prostitution = 2002.18 terminating = 2001.62 scarred = 2001.05 lodger = 2000.49 retaliation = 2000.49 keenness = 1999.93 darken = 1997.67 beget = 1997.11 revolve = 1997.11 briton = 1996.55 memoir = 1996.55 oxide = 1996.55 settler = 1996.55 recitation = 1995.99 left-hand = 1993.73 diner = 1993.17 leopard = 1993.17 ammonia = 1992.61 adonis = 1989.79 flimsy = 1989.23 efface = 1987.54 effigy = 1986.98 precipitation = 1986.41 impact = 1985.29 peking = 1985.29 brandenburg = 1983.60 boring = 1983.04 abdomen = 1982.47 fabian = 1982.47 baden = 1981.91 vigil = 1981.91 assailant = 1981.35 aver = 1979.66 emphasize = 1978.53 proportionate = 1978.53 rejoinder = 1978.53 contraband = 1977.97 simmer = 1976.84 ana = 1976.28 assiduous = 1976.28 profusely = 1974.03 begat = 1973.46 taunt = 1973.46 antelope = 1972.34 grotto = 1972.34 clew = 1970.65 deter = 1970.65 fraternal = 1970.09 hover = 1970.09 lottery = 1970.09 mysticism = 1970.09 omnipotent = 1968.40 turret = 1968.40 alto = 1966.71 drainage = 1966.14 lavender = 1965.02 rigour = 1965.02 venezuela = 1965.02 hundredth = 1962.77 snarl = 1962.77 zo = 1961.64 cadet = 1960.51 erudition = 1960.51 cruiser = 1959.95 've = 1959.39 bach = 1958.26 scabbard = 1958.26 valise = 1958.26 canned = 1957.70 dais = 1957.70 participle = 1957.70 oasis = 1956.57 debauchery = 1955.45 bazaar = 1954.88 ethiopia = 1954.88 apostolic = 1954.32 ballet = 1954.32 fleshy = 1954.32 poop = 1954.32 sent. = 1954.32 vantage = 1953.76 nat. = 1953.19 grouse = 1952.07 snorted = 1952.07 disrespect = 1951.50 enumeration = 1951.50

9801 - 9900തിരുത്തുക

fraudulent = 1950.38 nee = 1950.38 chile = 1949.25 feasible = 1949.25 licking = 1948.13 telegraphic = 1947.56 antagonistic = 1944.19 antidote = 1944.19 mai = 1944.19 portmanteau = 1942.50 slipper = 1942.50 symphony = 1942.50 dorset = 1941.93 sip = 1941.37 immutable = 1940.24 abbess = 1939.68 balkan = 1938.55 squall = 1938.55 enviable = 1937.99 constellation = 1936.87 corporeal = 1936.30 buffet = 1935.74 truthfulness = 1935.74 immensity = 1935.18 pastry = 1935.18 storehouse = 1935.18 self-conscious = 1934.61 hove = 1934.05 visual = 1933.49 buyer = 1932.92 copenhagen = 1932.36 imperturbable = 1932.36 grammatical = 1931.80 rarity = 1930.67 jot = 1930.11 reinforcement = 1930.11 probabilities = 1929.55 dishevelled = 1928.42 potash = 1927.86 fatality = 1925.60 shaving = 1925.60 damask = 1925.04 requirement = 1924.48 avignon = 1923.92 booth = 1923.35 partridge = 1921.66 impeachment = 1921.10 moose = 1921.10 devastation = 1920.54 consonant = 1918.29 poke = 1918.29 sheen = 1918.29 homesick = 1917.72 philanthropic = 1917.16 demure = 1916.60 purification = 1916.60 consolidated = 1916.03 noxious = 1915.47 recount = 1913.78 spar = 1913.22 bianca = 1912.65 lizard = 1912.65 seashore = 1912.65 ibrahim = 1909.84 bruise = 1909.28 castilian = 1909.28 infectious = 1908.71 leaven = 1906.46 performer = 1904.77 postman = 1904.77 falcon = 1904.21 psalms = 1904.21 tilt = 1904.21 hobby = 1903.08 gravitation = 1902.52 canna = 1901.96 thatch = 1901.96 wrestle = 1900.83 obscene = 1900.27 ps. = 1900.27 willy = 1900.27 hurtful = 1899.70 toucher = 1899.70 henceforward = 1899.14 ballast = 1898.58 heartfelt = 1898.02 annihilate = 1897.45 thirty-seven = 1897.45 baal = 1896.89 talker = 1896.33 facade = 1894.64 prehistoric = 1894.64 astute = 1894.07 carbonate = 1892.95 anvil = 1892.39 normally = 1891.82 habitable = 1890.70 plug = 1890.70 corpus = 1890.13 deviation = 1890.13


9901 - 10000തിരുത്തുക

enumerate = 1889.57 equivocal = 1889.57 sapphire = 1889.57 ontario = 1889.01 pants = 1888.44 saffron = 1888.44 abe = 1886.75 ste. = 1886.75 trophy = 1886.75 billiards = 1885.63 presidential = 1885.63 foil = 1885.07 affirmation = 1884.50 gratuitous = 1884.50 schooling = 1883.38 timorous = 1882.81 remission = 1882.25 doze = 1881.69 nourishing = 1880.56 drawback = 1880.00 undisputed = 1880.00 covet = 1879.44 huntsman = 1878.87 numerical = 1878.87 claw = 1878.31 conducive = 1877.75 dedicate = 1877.75 brittle = 1877.18 eyesight = 1877.18 metropolitan = 1877.18 discontinued = 1876.06 effrontery = 1876.06 recede = 1876.06 bonnie = 1875.49 disagree = 1875.49 synagogue = 1874.93 upland = 1874.93 disapprobation = 1874.37 perjury = 1874.37 tapers = 1874.37 res = 1873.80 ague = 1873.24 carnival = 1873.24 displease = 1870.99 mich = 1870.99 dogmatic = 1869.86 tibet = 1869.86 ref = 1869.30 theologian = 1869.30 revert = 1868.17 cod = 1867.61 limiting = 1867.61 peacock = 1867.61 shaky = 1867.05 wrapper = 1867.05 hurling = 1865.36 piedmont = 1865.36 mesa = 1864.80 interim = 1864.23 colourless = 1862.54 woolen = 1862.54 frigid = 1861.42 wickedly = 1861.42 derivation = 1860.85 stagger = 1858.04 erratic = 1857.48 initiation = 1857.48 seasoning = 1857.48 singapore = 1857.48 breezy = 1856.35 coined = 1855.79 bribery = 1855.22 thrush = 1854.66 brocade = 1853.53 canto = 1853.53 contrition = 1853.53 pregnancy = 1853.53 nicaragua = 1852.97 jaded = 1852.41 godfather = 1851.85 inventive = 1850.72 primer = 1850.72 fie = 1849.59 hilarity = 1849.03 rig = 1849.03 approximate = 1848.47 perturbation = 1848.47 allegorical = 1847.34 concise = 1847.34 duplicity = 1847.34 episcopal = 1847.34 psyche = 1847.34 deg = 1846.78 hale = 1845.65 ostentatious = 1845.09 irritate = 1844.53 surgical = 1844.53 jer. = 1843.96 leech = 1843.96