ഇംഗ്ലീഷ്

തിരുത്തുക
 
in

ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

പദോത്പത്തി 1

തിരുത്തുക

Ænglisc in}} എന്ന പദത്തിൽനിന്നുള്ള enm എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്

വിഭക്ത്യുപസർഗ്ഗം

തിരുത്തുക

in

 1. ഉൾക്കൊള്ളപ്പെട്ട
  The dog is in the kennel.
 2. ചുറ്റപ്പെട്ട
  We are in the enemy camp.
  Her plane is in the air.
 3. ഭാഗമായ, അംഗമായ
  One in a million.
 4. (എന്തിനിയെങ്കിലും) സംബന്ധിച്ച
  He has passed in English.
 5. നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം
  They said they would call us in a week.
 6. എന്തെങ്കിലും മൂലം
  In replacing the faucet washers, he felt he was making his contribution to the environment.
 7. Indicating an order or arrangement.
  in a row; in a circle; in order; in folds; in ruins
 8. ഉള്ളിലേയ്ക്ക്
  Less water gets in your boots this way.
ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾ
തിരുത്തുക
തർജ്ജമകൾ
തിരുത്തുക
താഴെക്കാണുന്ന വിവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയശേഷം, അക്കങ്ങളെന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി, മുകളിൽ യോജ്യമായ പട്ടികയിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. അക്കങ്ങൾ പൊതുവേ നിർവചനങ്ങളിലുള്ളവയുമായി ചേരണമെന്നില്ല. കൂടുതൽ സഹായത്തിന് Help:How to check translations എന്ന സഹായം താൾ കാണുക.

പദോത്പത്തി 2

തിരുത്തുക

Ænglisc inne

ക്രിയാവിശേഷണം

തിരുത്തുക

in (താരതമ്യം സാധ്യമല്ല)

 1. (not comparable) ഉള്ളിൽ (പ്രത്യേകിച്ച് വീടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിന്റെ) സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന
  Is Mr. Smith in?
 2. ഒരു നിശ്ചിത ഇടത്തേക്കു നീങ്ങുന്ന
  Suddenly a strange man walked in.
 3. (sports) കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിക്കറ്റിലോ ബേസ്ബോളിലോ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന
  He went for the wild toss but wasn't able to stay in.
 4. (British) in aid of എന്നതിന്റെ ചുരുക്കം.
  What's that in?
തർജ്ജമകൾ
തിരുത്തുക
താഴെക്കാണുന്ന വിവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയശേഷം, അക്കങ്ങളെന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി, മുകളിൽ യോജ്യമായ പട്ടികയിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. അക്കങ്ങൾ പൊതുവേ നിർവചനങ്ങളിലുള്ളവയുമായി ചേരണമെന്നില്ല. കൂടുതൽ സഹായത്തിന് Help:How to check translations എന്ന സഹായം താൾ കാണുക.

in ({{{1}}})

 1. പ്രബലമായ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അതു ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം
  His parents got him an in with the company
 2. (in games) നിലവിൽ ബാറ്റു ചെയ്യുന്ന ബാറ്റ്സ്മാന്റെ സ്ഥിതി
വിപരീതപദം
തിരുത്തുക
തർജ്ജമകൾ
തിരുത്തുക

നാമവിശേഷണം

തിരുത്തുക

in (ആപേക്ഷികം {{{1}}}, അത്യുത്തമം {{{2}}})

 1. (ഫാഷൻ വ്യവസായത്തിൽ) ജനപ്രിയം
  Skirts are in this year.
തർജ്ജമകൾ
തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

വിഭക്ത്യുപസർഗ്ഗം

തിരുത്തുക

in {{{g}}}

 1. in; അടക്കിയിരിക്കുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുക.
  De geest in de fles — the genie in the bottle

പര്യായപദം

തിരുത്തുക

വിപരീതപദങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ഇതിൽനിന്നുദ്ഭവിച്ച പദങ്ങൾ

തിരുത്തുക

in {{{g}}}

 1. എന്തിലേയ്ക്കെങ്കിലും
  • De jongen rende het huis in. — The boy ran into the house.

പര്യായപദം

തിരുത്തുക

വിപരീതപദം

തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

വിഭക്ത്യുപസർഗ്ഗം

തിരുത്തുക

in {{{g}}}

 1. (in + dative) ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന, ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കുന്ന
  Es ist im Haus. - "It is in the house."
 2. (in + dative) എന്തെങ്കിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
 3. (in + accusative) എന്തിലേയ്ക്കെങ്കിലും
  Er geht ins Haus. - "He goes into the house."


ഇതിൽനിന്നുദ്ഭവിച്ച പദങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ഇന്റർലിങ്ക്വ

തിരുത്തുക

വിഭക്ത്യുപസർഗ്ഗം

തിരുത്തുക

in

 1. in

ഇറ്റാലിയൻ

തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

വിഭക്ത്യുപസർഗ്ഗം

തിരുത്തുക

in

 1. in
 2. to
 3. into
 4. by

ജാപ്പനീസ്

തിരുത്തുക

in (hiragana いん)

 1. : അംഗം
 2. : കാരണം
 3. : പ്രാസം

വിഭക്ത്യുപസർഗ്ഗം

തിരുത്തുക

in (+ ablative)

 1. in, at, on (സ്ഥലം)
 2. (സമയത്തിന്‌) ഉള്ളിൽ

വിഭക്ത്യുപസർഗ്ഗം

തിരുത്തുക

in (+ accusative)

 1. ഇതിലേയ്ക്ക്
 2. ഇതിനെക്കുറിച്ച്
 3. ഇതുപ്രകാരം

ഇതിൽനിന്നുദ്ഭവിച്ച പദങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 • ഈ വാക്കിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്‌ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭിക്കും: citations.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=in&oldid=512816" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്