ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ
To എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ en

ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

Ænglisc }} എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

 • (കടുപ്പിച്ചുള്ള ഉച്ചാരണം)
 • (കടുപ്പിക്കാത്ത, preconsonantal) IPA: /tə/, SAMPA: /t@/
 • (കടുപ്പിക്കാത്ത, prevocalic) IPA: /tʊ/, SAMPA: /tU/
  Rhymes: -uː
 • തുല്യോച്ചാരണപദങ്ങൾ: too, two

Particleതിരുത്തുക

to

 1. ക്രിയയെ അകർമ്മകമാക്കി സൂചിപ്പിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യയം
  I want to leave.
  He asked me what to do.
  I don’t know how to say it.
  I have places to go and people to see.
  To err is human.
  To be, or not to be: that is the question:
 2. (വാമൊഴിശൈലി) മേല്പ്പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തില്ത്തന്നെ, പക്ഷേ ക്രിയയുടെ അർത്ഥവും കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്.
  "Did you visit the museum?" "I wanted to, but it was closed."
  If he hasn't read it yet, he ought to.

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

വിഭക്ത്യുപസർഗ്ഗംതിരുത്തുക

to

 1. ഈ ദിശയിലേയ്ക്ക്, എത്തുന്ന ദിശ
  We are walking to the shop.
 2. ലക്ഷ്യം സൂചിപ്പിക്കാനുപയോഗിക്കുന്നു
  The devoted himself to education.
  The drank to his health.
 3. പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം സൂചിപ്പിക്കാനുപയോഗിക്കുന്നു
  His face was beaten to a pulp.
 4. വിശേഷണം സൂചിപ്പിക്കാൻ നാമവിശേഷണത്തിനു ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നു
  similar to ..., relevant to ..., pertinent to ..., I was nice to him, he was cruel to her, I am used to walking.
 5. അനുപാതം സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു
  one to one = 1:1
  ten to one = 10:1.
 6. indirect object സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു
  I gave the book to him.
 7. (time) പ്രസ്തുത സമയത്തിന്‌ ഇത്ര സമയം മുമ്പ്
  ten to ten = 9:50; We're going to leave at ten to (the hour).
 8. (Newfoundland) at
  Stay where you're to and I'll come find you, b'y.

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

ക്രിയാവിശേഷണംതിരുത്തുക

to (താരതമ്യം സാധ്യമല്ല)

 1. Common misspelling of too.
 2. ചേർന്നിരിക്കുന്ന, അടഞ്ഞ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക്.
  Please would you push the door to.

പര്യായപദങ്ങൾതിരുത്തുക

 • (ചേർന്നിരിക്കുന്ന, അടഞ്ഞ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക്): closed, shut

വിപരീതപദൻഗ്ങൾതിരുത്തുക

 • (ചേർന്നിരിക്കുന്ന, അടഞ്ഞ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക്): open, ajar

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

 • ഈ വാക്കിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്‌ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭിക്കും: citations.

ചെക്ക്തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

സർ‌വ്വനാമംതിരുത്തുക

to .

 1. ഇത്, അത്

ഡാനിഷ്തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

 • IPA: /toː/, [tˢoːˀ]

സംഖ്യതിരുത്തുക

to {{{g}}}

 1. (സംഖ്യ) രണ്ട്

ക്രിയതിരുത്തുക

to (imperative to, infinitive at to, present tense tor, past tense toede, past participle har toet)

 1. (dated) കഴുകുക

ഈവ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

to

 1. antelope
 2. ചെവി
 3. അമ്മായിഅപ്പൻ
 4. mortar
 5. മല

ക്രിയതിരുത്തുക

to

 1. to crush
 2. to pound

ഫിന്നിഷ്തിരുത്തുക

ചുരുക്കെഴുത്ത്തിരുത്തുക

to (from torstai)

 1. വ്യാഴാഴ്ച്ച

ഇദോതിരുത്തുക

സർ‌വ്വനാമംതിരുത്തുക

to {{{g}}}

 1. (demonstrative) (സാധനം)

ജാപ്പനീസ്തിരുത്തുക

Particleതിരുത്തുക

to (hiragana )

 1. and; with
 2. (used after certain nouns, forms an adverb)
 3. if
 4. when

നാമംതിരുത്തുക

to (hiragana )

 1. : ജാപ്പനീസ് ശൈലിയിലുള്ള വാതിൽ
 2. : മെട്രോപ്പൊളിസ്

ലോബാൻതിരുത്തുക

Particleതിരുത്തുക

to, in selma'o to

 1. Marks the start of a parenthetical clause or phrase, which is ended by toi.

ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾതിരുത്തുക


നോർ‌വീജിയൻതിരുത്തുക

സംഖ്യതിരുത്തുക

to

 1. (സംഖ്യ) രണ്ട്

പോളിഷ്തിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

Proto-Slavic ലുവ പിഴവ് ഘടകം:scripts-ൽ 150 വരിയിൽ : The script code "unicode" in the parameter "sc" is not valid. See Wiktionary:List of languages.}} എന്ന പദത്തിൽനിന്ന് < Proto-Indo-European ലുവ പിഴവ് ഘടകം:scripts-ൽ 150 വരിയിൽ : The script code "unicode" in the parameter "sc" is not valid. See Wiktionary:List of languages.}}

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

സർ‌വ്വനാമംതിരുത്തുക

to .

 1. (demonstrative) (അടുത്ത)

പദരൂപഭേദംതിരുത്തുക

Singular Plural
Nominative to te
Genitive tego tych
Dative temu tym
Accusative to te
Instrumental tym tymi
Locative tym tych
Vocative

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക


സ്ലൊവീൻതിരുത്തുക

സർ‌വ്വനാമംതിരുത്തുക

to .

 1. (demonstrative)

വിയറ്റ്നാമീസ്തിരുത്തുക

നാമവിശേഷണംതിരുത്തുക

to

 1. വലിയ
 2. കൂറ്റൻ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=to&oldid=534593" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്