സംഖ്യ (മലയാളം)
0
1 11 10 100 103
2 12 20 200 106
3 13 30 300 109
4 14 40 400 1012
5 15 50 500 1015
6 16 60 600 1018
7 17 70 700 1021
8 18 80 800 1023
9 19 90 900 1024
പദോൽപ്പത്തി: അയ്ന്തു

ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക
  • 5 എന്ന സംഖ്യ.
  1. (വിശേഷണമായും നാമമായും പ്രയോഗം). നാലിനുമേൽ അടുത്ത സംഖ്യ;

അഞ്ച്

  1. കുട്ടിക്കാലം

തർജ്ജമകൾ

തിരുത്തുക
  • തമിഴ്: ஐந்து (ഉച്ചാരണം: ഐന്ഥു)
  • ഹിന്ദി: पांच (ഉച്ചാരണം: ...)
  • ഇംഗ്ലീഷ്: five (ഉച്ചാരണം: ...)
  • ഫ്രഞ്ച്: cinq (ഉച്ചാരണം: ...)
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=അഞ്ച്&oldid=552100" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്