മലയാളംതിരുത്തുക

സംഖ്യ (മലയാളം)
0
1 11 10 100 103
2 12 20 200 106
3 13 30 300 109
4 14 40 400 1012
5 15 50 500 1015
6 16 60 600 1018
7 17 70 700 1021
8 18 80 800 1023
9 19 90 900 1024

നാമംതിരുത്തുക

തൊള്ളായിരം

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

  • ഇംഗ്ലീഷ്: ... (ഉച്ചാരണം: ...)
  • ഫ്രഞ്ച്: neuf cents (ഉച്ചാരണം: ...)
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=തൊള്ളായിരം&oldid=539945" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്