വിക്കിനിഘണ്ടു:Frequency lists/PG/2005/10/6001-7000

Wiktionary:Frequency lists/PG/2005/10/5001-6000

6001 - 7000തിരുത്തുക

carl = 6506.53 temporal = 6502.59 twenty-two = 6502.02 dickens = 6501.46 eminently = 6501.46 moscow = 6498.65 aristotle = 6498.08 welcher = 6496.96 resolutely = 6496.39 twenty-one = 6494.14 combine = 6487.38 routine = 6486.82 termination = 6484.01 director = 6482.32 architect = 6470.49 procedure = 6469.93 calculation = 6468.24 imply = 6468.24 muscular = 6463.17 fertility = 6455.85 reluctant = 6454.17 discussions = 6453.04 mouse = 6450.79 signify = 6448.53 clasp = 6446.85 triste = 6446.28 beset = 6445.72 brother-in-law = 6440.65 merchandise = 6438.96 miniature = 6437.84 vexation = 6433.33 goat = 6432.77 chaos = 6431.64 minority = 6428.27 thereto = 6427.14 oklahoma = 6425.45 veteran = 6421.51 donald = 6419.82 rogue = 6417.00 brand = 6411.37 inconsistent = 6409.68 harp = 6406.87 litter = 6405.74 plateau = 6405.18 precipice = 6404.62 renowned = 6404.62 judicious = 6402.93 item = 6402.37 defy = 6398.99 gaul = 6391.10 chat = 6388.29 briskly = 6384.91 gap = 6383.78 shady = 6382.66 layer = 6378.72 paternal = 6377.59 motto = 6377.03 constrained = 6373.65 publisher = 6370.83 trench = 6369.71 caste = 6366.33 characterized = 6366.33 creative = 6359.57 lid = 6359.57 thicket = 6359.57 son-in-law = 6357.32 ominous = 6356.76 sewing = 6350.00 uno = 6347.75 console = 6347.19 beneficial = 6346.62 insurance = 6346.62 larry = 6346.06 yearning = 6344.93 frenzy = 6343.25 acquisition = 6342.12 involve = 6342.12 tel = 6342.12 advancement = 6341.56 hum = 6340.43 owl = 6340.43 pearl = 6340.43 chevalier = 6338.74 player = 6332.55 kettle = 6331.98 piles = 6329.17 indicates = 6326.92 pastor = 6326.35 pastoral = 6321.29 discreet = 6315.66 considers = 6312.84 shriek = 6311.15 basil = 6308.34 defending = 6306.08 groom = 6304.40 register = 6302.71 schedule = 6298.77 peak = 6297.64 juliet = 6295.39 silken = 6293.70

6101 - 6200തിരുത്തുക

fondly = 6292.01 protector = 6289.19 renown = 6289.19 rebuke = 6278.50 intimately = 6277.93 acknowledgment = 6271.18 australian = 6271.18 christine = 6269.49 eyed = 6268.92 interpreter = 6268.36 gab = 6266.11 deity = 6263.86 e.g. = 6263.86 clue = 6262.73 dispatch = 6258.79 duck = 6255.97 insect = 6254.85 tariff = 6252.60 outcome = 6249.78 degradation = 6248.09 surplus = 6245.84 morbid = 6244.71 preface = 6244.15 jumping = 6241.33 twist = 6240.77 affirm = 6237.96 vividly = 6237.39 inquisition = 6235.14 secondly = 6235.14 overboard = 6232.89 proverb = 6231.76 jewel = 6231.20 violin = 6229.51 raft = 6227.82 threads = 6227.26 exert = 6226.70 bacon = 6226.13 amendment = 6225.57 helm = 6223.32 deliberation = 6222.75 apparition = 6221.07 conjunction = 6219.94 thirsty = 6219.94 gdp = 6217.12 linger = 6214.87 instruct = 6214.31 statute = 6211.49 rabbit = 6209.24 dictated = 6204.17 babe = 6198.54 wilhelm = 6195.73 disadvantage = 6189.53 rum = 6185.59 alan = 6185.03 deserving = 6184.47 tooth = 6182.78 riot = 6180.53 cumberland = 6179.96 flavor = 6178.27 placid = 6178.27 spirited = 6178.27 solve = 6177.15 hardware = 6176.02 oneself = 6175.46 fowl = 6169.83 mast = 6168.70 completion = 6167.58 tennyson = 6165.32 tending = 6164.20 condemnation = 6161.95 lemon = 6161.95 anecdote = 6160.26 avenge = 6156.88 rein = 6156.88 woodland = 6156.88 conscientious = 6156.32 outstretched = 6154.63 improper = 6152.94 wrinkled = 6151.81 epic = 6150.12 valor = 6146.18 dominant = 6145.62 inadequate = 6141.11 uproar = 6141.11 wrung = 6141.11 hawaii = 6137.73 lowering = 6136.61 dialect = 6132.67 rubbish = 6129.85 ninety = 6128.73 wrecked = 6128.73 baked = 6125.91 biggest = 6121.97 twee = 6120.84 dey = 6119.72 disregard = 6119.72 manual = 6118.03 demonstrated = 6116.34 gauche = 6114.65 peer = 6112.96

6201 - 6300തിരുത്തുക

heroine = 6105.64 humane = 6103.39 transition = 6101.70 dag = 6101.14 embassy = 6098.88 fore = 6094.38 concealment = 6092.13 boss = 6091.57 tray = 6091.00 ledge = 6088.19 garb = 6087.62 aye = 6087.06 audacity = 6085.37 achilles = 6084.81 sculpture = 6084.25 woven = 6082.56 combinations = 6081.43 tempt = 6077.49 cherish = 6074.67 frock = 6074.67 fabric = 6073.55 luggage = 6072.42 reef = 6069.04 brink = 6067.92 orchestra = 6067.92 cooper = 6063.98 outbreak = 6063.41 rouge = 6062.29 hull = 6061.16 plentiful = 6056.09 shiver = 6052.15 laborious = 6050.46 mound = 6049.34 sly = 6048.77 cowardice = 6044.27 maritime = 6044.27 gait = 6042.02 peru = 6039.20 cairo = 6038.08 formula = 6029.63 mentioning = 6029.63 accursed = 6029.07 perceptible = 6029.07 imminent = 6027.38 geoffrey = 6021.75 testify = 6021.75 adore = 6020.06 influential = 6018.93 advantageous = 6017.81 maternal = 6017.81 forbear = 6016.68 indefinite = 6010.49 denial = 6007.67 oppressive = 6007.67 souvenir = 6007.11 pecuniary = 5993.03 bustle = 5990.22 aloof = 5989.09 workman = 5982.90 cheat = 5982.33 millennium = 5981.21 nl = 5978.96 coventry = 5977.27 curate = 5975.58 trim = 5973.33 it'll = 5971.07 mend = 5969.95 ante = 5966.57 strata = 5966.57 collections = 5963.75 delicately = 5957.00 carpenter = 5956.43 connexion = 5956.43 trot = 5955.87 manifestation = 5953.62 obstinacy = 5952.49 roast = 5951.93 lloyd = 5947.99 contra = 5946.30 rector = 5945.17 discomfort = 5944.05 mar = 5944.05 melting = 5939.54 subsistence = 5938.42 bounty = 5936.17 doubly = 5935.04 consulting = 5934.48 whirling = 5929.41 ulysses = 5923.22 noun = 5921.53 brood = 5919.84 plough = 5919.84 plump = 5919.84 angelo = 5917.02 quiver = 5917.02 mentally = 5916.46 despotism = 5914.77 harmonious = 5914.77 vale = 5914.21 renounce = 5913.64

6301 - 6400തിരുത്തുക

impart = 5913.08 rats = 5912.52 otto = 5911.39 md = 5905.76 vanish = 5905.76 marshal = 5903.51 mourn = 5903.51 fable = 5901.82 filthy = 5896.75 palestine = 5893.94 bachelor = 5890.56 fearless = 5890.00 offense = 5888.31 sophia = 5886.62 montague = 5884.93 sagacity = 5881.55 sneer = 5870.29 rug = 5869.16 tint = 5869.16 winged = 5862.97 puzzle = 5862.41 advertisement = 5860.72 spectator = 5860.15 wipe = 5860.15 cork = 5857.34 diversion = 5857.34 pro = 5851.71 dwarf = 5851.15 disciple = 5849.46 profane = 5846.64 revival = 5846.64 fondness = 5846.08 inventor = 5844.95 cigars = 5844.39 unit = 5844.39 sweetheart = 5843.83 outset = 5843.26 convicted = 5842.14 chaste = 5840.45 perpendicular = 5840.45 courageous = 5838.76 utility = 5834.82 imperative = 5833.69 olive = 5833.13 ducks = 5829.75 k = 5824.68 chalk = 5823.56 patriot = 5820.18 religions = 5815.11 mutton = 5811.17 burgundy = 5810.61 inherent = 5808.92 cleveland = 5807.79 sic = 5807.79 surround = 5807.79 tunnel = 5807.79 pork = 5806.10 contemptuous = 5804.98 bluff = 5804.41 apostle = 5802.16 progressive = 5802.16 danish = 5801.60 inference = 5801.60 bridegroom = 5799.91 sane = 5797.66 temporarily = 5786.96 apprehend = 5786.40 sez = 5783.58 ninth = 5777.95 appalling = 5776.82 commend = 5776.82 ordinarily = 5772.32 regain = 5772.32 intermediate = 5771.76 princely = 5771.76 random = 5770.07 avowed = 5769.50 re = 5768.38 deputy = 5764.44 rusty = 5763.31 temperate = 5759.93 pagan = 5758.81 ka = 5758.24 diary = 5756.55 pinch = 5755.43 greedy = 5754.87 normandy = 5754.87 86 = 5754.30 vinegar = 5753.74 dal = 5751.49 spoon = 5744.73 mien = 5743.60 longest = 5743.04 amsterdam = 5740.79 elementary = 5740.79 affectation = 5739.10 preventing = 5734.60 mabel = 5734.03 omit = 5734.03 dissatisfied = 5729.53

6401 - 6500തിരുത്തുക

bristol = 5728.97 chagrin = 5728.40 appealing = 5726.15 celebrate = 5725.59 constable = 5723.90 enmity = 5723.33 sow = 5722.77 toilet = 5721.08 barry = 5717.70 stuffed = 5717.70 mortality = 5717.14 leadership = 5716.02 insufficient = 5713.20 haggard = 5709.26 frivolous = 5707.57 manchester = 5705.32 girdle = 5704.19 colossal = 5703.63 fervent = 5702.50 pose = 5702.50 uncovered = 5701.94 sordid = 5700.81 ransom = 5700.25 fade = 5699.69 felicity = 5698.56 peculiarity = 5696.31 manger = 5694.06 contemptible = 5691.80 astray = 5690.68 directors = 5690.12 conceit = 5685.05 shipping = 5684.48 headache = 5679.42 reside = 5678.29 robber = 5676.04 spontaneous = 5674.91 burns = 5672.66 curses = 5671.53 blazed = 5667.59 drown = 5660.27 facile = 5659.71 measuring = 5659.15 wert = 5659.15 decoration = 5658.58 twelfth = 5658.58 unkind = 5658.58 fuss = 5658.02 mechanism = 5657.46 profess = 5657.46 essays = 5651.27 wage = 5649.01 animation = 5645.63 hereby = 5644.51 shocking = 5643.38 ruddy = 5641.69 deception = 5641.13 revive = 5637.75 veranda = 5634.94 anticipate = 5630.43 circus = 5629.31 connect = 5622.55 vehement = 5622.55 soothe = 5620.86 chant = 5618.61 mediaeval = 5618.05 operate = 5617.48 forte = 5616.36 isle = 5610.73 invent = 5604.53 vigilance = 5604.53 co = 5602.84 eccentric = 5602.84 lifeless = 5602.28 rudely = 5597.21 worker = 5594.96 ash = 5592.71 location = 5592.71 feat = 5590.46 bobby = 5588.77 renaissance = 5587.08 bat = 5586.51 knit = 5583.14 invincible = 5582.57 regardless = 5581.45 loaf = 5580.32 irving = 5579.76 dissolution = 5570.75 vertical = 5570.75 dungeon = 5570.19 haze = 5570.19 toy = 5570.19 heroism = 5567.37 chocolate = 5566.25 bricks = 5563.99 stimulus = 5563.43 stoop = 5562.87 theft = 5562.30 heal = 5559.49 presentation = 5557.24 marshall = 5553.30

6501 - 6600തിരുത്തുക

automobile = 5551.61 breeches = 5551.04 amiss = 5548.23 cough = 5547.66 securely = 5545.98 insure = 5544.85 manufactured = 5540.91 buddha = 5540.35 theater = 5538.09 inability = 5536.97 devise = 5536.40 fearfully = 5536.40 starvation = 5535.28 deficient = 5533.03 rim = 5530.77 disgraceful = 5529.08 norfolk = 5528.52 afresh = 5526.27 partake = 5521.76 imperious = 5520.08 climax = 5511.63 ludicrous = 5508.25 scruple = 5504.87 whisky = 5504.87 bake = 5503.75 liar = 5503.18 undergo = 5502.06 diminish = 5498.68 semblance = 5498.68 incline = 5496.99 liver = 5496.99 enclosure = 5496.43 oblivion = 5493.61 wreath = 5492.49 stair = 5491.36 earthquake = 5490.23 define = 5488.55 vid = 5486.86 howl = 5486.29 tension = 5485.17 vin = 5484.60 orphan = 5482.91 candid = 5480.10 gambling = 5478.41 geneva = 5477.28 apparel = 5473.91 trait = 5472.22 correspond = 5467.71 connections = 5462.65 divert = 5460.39 colorado = 5459.83 watson = 5459.83 drain = 5459.27 grudge = 5458.14 balanced = 5457.58 detain = 5457.58 solo = 5457.58 rat = 5454.20 brazil = 5453.64 interpret = 5453.64 malignant = 5450.82 cecil = 5450.26 expanse = 5448.57 ivy = 5441.81 archbishop = 5440.69 sloping = 5434.49 soda = 5433.93 cemetery = 5431.11 ounce = 5428.86 summary = 5426.61 plaster = 5424.36 exaggeration = 5418.16 incomprehensible = 5417.60 impetuous = 5416.48 remedies = 5415.91 rooted = 5414.79 self-control = 5414.79 tiresome = 5414.79 annals = 5413.10 scrutiny = 5409.72 godfrey = 5408.03 dip = 5406.90 maxim = 5406.90 ff. = 5404.09 genoa = 5402.40 investment = 5399.58 concentration = 5397.90 dismiss = 5397.90 ignore = 5396.77 provoke = 5396.21 zag = 5396.21 wellington = 5395.64 transformation = 5393.95 verbal = 5393.95 seals = 5393.39 catalogue = 5390.01 whale = 5387.76 paste = 5383.26 vehemence = 5383.26 impertinent = 5373.68


6601 - 6700തിരുത്തുക

poisonous = 5371.43 outburst = 5370.87 speechless = 5370.31 inflict = 5369.74 po = 5365.24 damn = 5364.68 oracle = 5364.68 actress = 5357.92 mathematics = 5357.92 secular = 5357.36 peninsula = 5356.23 blooming = 5355.67 fortitude = 5355.67 antagonist = 5352.85 gout = 5350.60 penance = 5349.47 alma = 5343.84 bust = 5340.46 alcohol = 5338.78 gal = 5338.21 descendant = 5335.96 101 = 5335.40 sanguine = 5334.83 turk = 5331.46 adventurous = 5330.33 purposely = 5327.51 irishman = 5321.88 conducting = 5320.76 bathing = 5316.25 wed = 5316.25 photographs = 5314.00 tempting = 5309.50 celtic = 5308.37 perspective = 5307.81 convict = 5306.12 amber = 5304.43 cavalier = 5303.87 swarm = 5303.87 hermit = 5298.80 plank = 5298.80 geography = 5295.98 chaplain = 5295.42 farthest = 5290.92 glove = 5290.35 trout = 5284.16 swedish = 5283.60 impartial = 5283.03 devour = 5280.22 nightfall = 5275.71 carelessness = 5271.77 etiquette = 5269.52 balloon = 5267.27 core = 5263.33 plausible = 5262.76 facilities = 5262.20 martyr = 5259.95 whirl = 5253.76 precedent = 5251.50 wharf = 5249.25 diplomacy = 5245.31 prevalent = 5243.62 thermometer = 5243.62 tactics = 5243.06 unlikely = 5241.37 challenged = 5240.81 boer = 5238.55 essex = 5238.55 tenor = 5237.99 therewith = 5237.43 obliging = 5232.36 padre = 5231.23 explore = 5230.67 regularity = 5226.73 regulate = 5222.79 barley = 5222.23 custody = 5219.97 mingle = 5214.91 pois = 5214.91 adverse = 5213.22 heresy = 5210.40 qualifications = 5209.28 exultation = 5208.15 indescribable = 5208.15 untouched = 5206.46 wink = 5205.90 franz = 5203.65 geese = 5203.65 phantom = 5203.08 surf = 5201.39 serenity = 5200.83 methinks = 5196.89 profusion = 5195.76 instructive = 5193.51 biography = 5192.95 virtually = 5191.26 infer = 5189.57 ac = 5183.94 nasty = 5182.81 servitude = 5179.43 implements = 5177.75

6701 - 6800തിരുത്തുക

p.m. = 5174.37 lilies = 5171.55 gentry = 5170.43 scratch = 5170.43 quotation = 5167.61 pudding = 5164.80 leapt = 5160.29 tap = 5158.60 predecessor = 5153.53 ardor = 5151.28 avarice = 5150.16 softness = 5149.59 cupboard = 5149.03 rubber = 5149.03 lowly = 5146.21 reverie = 5137.77 psychology = 5137.21 fasten = 5134.95 nigger = 5133.83 laboratory = 5132.14 knave = 5129.89 sequence = 5120.88 index = 5120.31 plight = 5120.31 wig = 5120.31 tun = 5118.63 certificate = 5118.06 login = 5113.00 beaux = 5112.43 terra = 5112.43 stark = 5111.87 snatch = 5111.31 naughty = 5110.74 congenial = 5109.05 macaulay = 5108.49 opium = 5108.49 thirteenth = 5107.93 alms = 5106.24 respond = 5105.11 deceit = 5100.05 mag = 5094.41 baking = 5092.16 battalion = 5091.04 hypocrisy = 5087.66 tissue = 5084.84 onto = 5083.15 recess = 5081.46 lied = 5079.21 hood = 5077.52 vocation = 5076.96 calcutta = 5074.71 magnetic = 5070.20 analogy = 5065.70 systematic = 5065.14 deals = 5060.07 hindu = 5052.19 guise = 5049.37 commotion = 5048.25 jam = 5047.68 originality = 5044.87 pierce = 5043.74 robust = 5039.80 spinning = 5039.24 adrian = 5035.30 warmer = 5034.73 intuition = 5034.17 cloudy = 5033.04 fourteenth = 5032.48 novelist = 5031.35 pavilion = 5029.66 blindness = 5025.72 salmon = 5021.78 pump = 5016.15 brig = 5015.03 amateur = 5014.46 impudent = 5014.46 telescope = 5014.46 isolation = 5012.77 constantine = 5011.08 joyfully = 5011.08 dam = 5009.40 usefulness = 5005.45 similarly = 5003.76 averted = 5002.08 doll = 5000.95 maturity = 5000.39 womanhood = 4995.32 spelling = 4994.76 slice = 4993.07 xi = 4992.50 alley = 4990.81 handy = 4990.81 adorn = 4988.00 metallic = 4988.00 sojourn = 4988.00 ghostly = 4984.62 peep = 4980.12 hardship = 4976.74 hawk = 4976.74 reap = 4976.74

6801 - 6900തിരുത്തുക

civility = 4975.61 plume = 4973.92 whiskey = 4972.23 oxygen = 4971.67 scrap = 4969.98 gaunt = 4967.73 contrive = 4967.17 organisation = 4967.17 rumour = 4966.04 fig = 4963.23 forbidding = 4962.66 volcanic = 4955.91 launch = 4955.34 ancestor = 4953.65 supplying = 4953.65 impenetrable = 4951.40 seriousness = 4951.40 veneration = 4951.40 thanksgiving = 4948.59 literal = 4948.02 observance = 4944.08 blunder = 4941.83 fleeting = 4941.83 herein = 4941.83 subdue = 4941.83 wail = 4941.83 drawers = 4937.89 henrietta = 4935.07 hamburg = 4933.38 bourgeois = 4932.82 celebration = 4932.26 drug = 4930.57 durst = 4930.57 cluster = 4930.01 amply = 4929.44 pondered = 4929.44 rung = 4923.81 aura = 4919.31 slippery = 4919.31 desperation = 4918.75 monthly = 4918.18 cords = 4913.68 twentieth = 4911.43 lavish = 4909.17 nomination = 4900.73 envious = 4900.16 aisle = 4899.60 diverse = 4895.10 foresee = 4893.97 jason = 4893.97 jesuit = 4889.47 scornful = 4888.34 morally = 4887.78 allude = 4885.53 pools = 4885.53 rhetoric = 4884.40 odour = 4883.84 manifold = 4883.27 magical = 4881.58 violated = 4881.58 scrape = 4880.46 psychological = 4878.77 poultry = 4875.95 editorial = 4873.70 adoration = 4867.51 'll = 4866.38 crawl = 4863.00 scratched = 4862.44 oar = 4861.31 eric = 4860.75 rot = 4860.19 cylinder = 4859.06 unclean = 4855.68 genre = 4854.56 collision = 4850.62 friedrich = 4850.62 package = 4845.55 caravan = 4844.99 implore = 4844.99 perspiration = 4844.99 dehors = 4839.36 bowels = 4838.23 medal = 4838.23 latent = 4837.67 tabernacle = 4837.67 vista = 4836.54 ware = 4834.85 tony = 4833.73 plural = 4832.60 alight = 4832.04 mathematical = 4826.97 handsomely = 4826.41 snap = 4823.59 aesthetic = 4821.90 comely = 4820.21 impudence = 4814.02 prints = 4808.95 fringe = 4807.83 vivacity = 4807.26 intricate = 4804.45

6901 - 7000തിരുത്തുക

booty = 4801.07 farce = 4799.94 sentinel = 4784.74 indirect = 4783.05 colleague = 4782.49 toss = 4781.36 outlook = 4780.24 repast = 4777.98 good-looking = 4776.30 commune = 4774.61 vase = 4774.04 corporal = 4771.79 nw = 4768.98 soften = 4765.03 unnoticed = 4762.22 gliding = 4759.40 cape = 4758.28 unanimous = 4754.34 neutrality = 4753.77 willow = 4752.65 diligent = 4752.08 withstand = 4752.08 cynical = 4750.40 exit = 4746.45 steadfast = 4746.45 fanciful = 4745.89 donkey = 4744.20 nourishment = 4740.82 weed = 4739.70 mat = 4739.13 tapped = 4739.13 solace = 4736.32 overcame = 4735.19 parliamentary = 4728.44 scrub = 4727.31 premiere = 4726.75 twenty-three = 4726.18 sometime = 4725.06 contradict = 4723.93 eats = 4723.93 deplorable = 4722.81 ordeal = 4721.12 resent = 4721.12 fiend = 4719.99 consume = 4719.43 bridal = 4718.30 organism = 4718.30 camel = 4717.74 gasp = 4717.74 wistful = 4717.18 berth = 4714.36 advent = 4712.67 prettiest = 4709.86 121 = 4708.73 sophie = 4708.17 oval = 4705.91 unfair = 4705.91 deficiency = 4704.79 necklace = 4703.66 abel = 4698.03 territorial = 4697.47 aft = 4696.91 jehovah = 4696.91 bengal = 4690.15 unmarried = 4689.59 bombay = 4686.77 herald = 4686.21 pensive = 4684.52 yorkshire = 4683.39 chatter = 4682.83 punch = 4681.14 rainbow = 4680.58 vis = 4678.33 flavour = 4677.20 thirty-six = 4676.07 junior = 4674.95 unaccountable = 4674.38 stump = 4673.26 amorous = 4667.06 bait = 4666.50 withheld = 4666.50 chemistry = 4665.38 inferred = 4664.25 redeem = 4664.25 twisting = 4663.12 sable = 4662.56 elastic = 4662.00 glee = 4662.00 wares = 4661.43 emphatic = 4659.18 ratio = 4659.18 digest = 4654.11 fiscal = 4652.43 wager = 4652.43 knitting = 4649.05 snug = 4648.48 statistics = 4647.92 willingness = 4647.92 absorbing = 4642.85 partition = 4642.29

Wiktionary:Frequency lists/PG/2005/10/7001-8000