ഏഴ്

(ഏഴു എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)