വിക്കിനിഘണ്ടു:Frequency lists/Contemporary fiction in 60 categories

This page includes the 2000 most frequently used words in contemporary fiction. The words are sorted into 60 categories by subject. The words are included in the subject categories associated with their more frequently intended definitions. The first 400 words are in the first column. The second 400 words are in the second column. The third 400 words are in the third column. The fourth 400 words are in the fourth column. The fifth 400 words are in the fifth column. This page also includes some opposites, non-vulgar alternatives, idioms, and other closely related words. Opposites and gender pairs are seperated by a slash. Some proper nouns are excluded.

Amountതിരുത്തുക

Anatomyതിരുത്തുക

Change and Destructionതിരുത്തുക

Clothing and Apparelതിരുത്തുക

Cognitionതിരുത്തുക

Colorതിരുത്തുക

Nonverbal Communicationതിരുത്തുക

Verbal Communicationതിരുത്തുക

Comparisonതിരുത്തുക

Conflict and Competitionതിരുത്തുക

Connectionതിരുത്തുക

Consumptionതിരുത്തുക

Contractionതിരുത്തുക

Definitionതിരുത്തുക

Directionതിരുത്തുക

Emotionതിരുത്തുക

Extentതിരുത്തുക

Family and Friendsതിരുത്തുക

Focus and Originതിരുത്തുക

Frequencyതിരുത്തുക

Futureതിരുത്തുക

Geometryതിരുത്തുക

Groupതിരുത്തുക

Interjectionതിരുത്തുക

Locationതിരുത്തുക

Methodതിരുത്തുക

Movementതിരുത്തുക

Numberതിരുത്തുക

Objectതിരുത്തുക

Organismതിരുത്തുക

Parallelതിരുത്തുക

Past Tenseതിരുത്തുക

Personതിരുത്തുക

Physicalതിരുത്തുക

Portionതിരുത്തുക

Positionതിരുത്തുക

Possessionതിരുത്തുക

Powerതിരുത്തുക

Private and Publicതിരുത്തുക

Productionതിരുത്തുക

Profanityതിരുത്തുക

Protectionതിരുത്തുക

Qualityതിരുത്തുക

Questionതിരുത്തുക

Realityതിരുത്തുക

Reasonതിരുത്തുക

Recreationതിരുത്തുക

Religion and Mythologyതിരുത്തുക

Selectionതിരുത്തുക

Sensationതിരുത്തുക

Status and Progressതിരുത്തുക

Structureതിരുത്തുക

Substance and Materialതിരുത്തുക

Timeതിരുത്തുക

Time and Dateതിരുത്തുക

Time Unitതിരുത്തുക

Unitതിരുത്തുക

Variableതിരുത്തുക

Want and Needതിരുത്തുക

Workതിരുത്തുക